Usvojene su izmene i dopune nekoliko poreskih zakona

Narodna skupština usvojila je (na sednici održanoj 29. decembra) veći broj zakona, među kojima i nekoliko poreskih. Radi se o izmenama i dopunama:

• Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
• Zakona o porezu na dohodak građana;
• Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
• Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Detaljna objašnjenja o primeni novih zakona biće objavljena u novom broju časopisa Porezi i računovodstvo koji će izaći iz štampe 5. januara 2016. godine, a u nastavku samo ukratko ukazujemo na najznačajnije.

1. Uvodi se porez po odbitku na prihode od usluga (od 1. marta 2016. godine)

Najvažnija izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica (u nastavku: Zakon) nesumnjivo jeste uvođenje poreza po odbitku (po stopi od 20%) na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvari od usluga koje se pružaju ili koriste na teritoriji Republike Srbije, u slučaju kada je isplatilac prihoda rezidentno pravno lice, uz napomenu da se obaveza odnosi i na preduzetnike.

Porez po odbitku će se plaćati počev od isplata koje će se vršiti od 1. marta 2016. godine (nezavisno od toga kada je usluga pružena).

U mnogim slučajevima, porez po odbitku se ipak neće plaćati. Naime, u slučaju prihoda od usluga, prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (u nastavku: UIDO), pravo oporezivanja prihoda ima država čiji je rezident lice koje ostvaruje prihode, osim u slučajevima kada se prihod ostvari preko stalne poslovne jedinice. Drugim rečima, u slučaju primene UIDO, Srbija nema pravo oporezivanja prihoda od usluga porezom po odbitku. Međutim, primena UIDO uslovljena je posedovanjem potvrde o rezidentnosti, pa savetujemo da se što ranije pokrene postupak dobijanja takvih potvrda (suština je da poslovne partnere iz inostranstva treba obavestiti o tome i od njih zatražiti da pribave potvrdu).

Ukoliko sa konkretnom državom UIDO nije u primeni ili isplatilac ne bude obezbedio potvrdu o rezidentnosti u momentu isplate, porez po odbitku će se plaćati u skladu sa Zakonom (po stopi od 20%). U takvim slučajevima, ugovorima (ili aneksima) treba opredeliti da li je ugovorena naknada bruto ili neto. Napominjemo da je osnovica poreza po odbitku bruto naknada (koja sadrži porez po odbitku) koja se dobija kada se neto naknada pomnoži sa 1,25.

Ostale izmene Zakona (koje se odnose na usklađivanje prihoda i rashoda u poreskom bilansu i dr.) nisu toliko značajne u ovom trenutku imajući u vidu da se neće primenjivati na utvrđivanje poreza na dobit za 2015. godinu.

2. Porez na dohodak građana i doprinosi

Pojedine izmene Zakona o porezu na dohodak građana jesu značajne širem krugu obveznika, dok neke predstavljaju samo preciziranje već postojećih rešenja. Jedna od važnijih izmena jeste propisivanje neoporezivog iznosa dnevnice za službeni put u inostranstvo u iznosu od 50 evra, kao i promena načina obračuna naknade u slučaju korišćenja sopstvenog automobila za službene svrhe (cena se množi brojem potrošenih litara, a ne pređenim brojem kilometara, što je za oko deset puta manje novca za zaposlenog u odnosu na ranije rešenje).

Takođe, značajno je propisivanje neoporezivog iznosa od 12.000 dinara kod novčane pomoći i drugih davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, što će se primenjivati i kod poklona koji imaju karakter reprezentacije, odnosno reklame i propagande.

Kapitalni dobitak fizičkih lica ponovo će se utvrđivati rešenjem nadležnog poreskog organa, a ne samooporezivanjem.

Uvodi se nova poreska olakšica za zapošljavanje koju će moći da koriste samo mala i mikro pravna lica, odnosno preduzetnici, čija suština je pravo na povraćaj 75% poreza i doprinosa u slučaju zapošljavanja najmanje dva nova lica.

U oblasti poreza na zarade, značajna izmena izvršena je u pogledu određivanja poreske osnovice u slučaju lica upućenih na rad u inostranstvo (to više neće biti stvarno isplaćeni iznos, već iznos zarade koji bi radnik ostvario kada bi radio u Srbiji na istim ili sličnim poslovima).

Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njegove privatne potrebe, ponovo se smatra prihodom od kapitala (a ne drugim prihodom), što znači da se oporezuje po stopi od 15%.

3. Poreski postupak i poreska administracija

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji izvršene su brojne izmene, ali uglavnom nisu interesantne širem krugu obveznika. Izdvajamo one koje se odnose na pomeranje rokova za podnošenje određenih poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku.

Poreske prijave za koje se pomeraju zakonom propisani rokovi za podnošenje u elektronskom obliku, odnose se na:

  • porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju (u slučaju pojedinih prihoda nerezidentnih pravnih lica) saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica – od 1. marta 2016. godine (bilo je od 1. januara 2016. godine);
  • akcize – od 1. januara 2017. godine (bilo je od 1. januara 2016. godine);
  • porez na prihod od samostalne delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige – od 1. januara 2017. godine (bilo je od 1. januara 2016. godine);
  • porez na premije neživotnog osiguranja – od 1. marta 2016. godine (bilo je od 1. januara 2016. godine).

U skladu sa navedenim, poreska prijava za porez na dobit po odbitku podnosiće se isključivo elektronskim putem počev od 1. marta 2016. godine.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: