Uspostavljen portal e-Šalter Fonda PIO

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je građanima da elektronskim putem, preko web portala e-Šalter RFPIO, podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, zahteve za izdavanje uverenja, odnosno potvrda, kao i dokaza koji se uz zahtev prilažu.

Putem ovog portala korisniku je omogućeno da preuzme željeni obrazac zahteva, koji se nalazi na sajtu RFPIO, da ga elektronski popuni pomoću programa Adobe Acrobat Reader i da ga pošalje nadležnoj organizacionoj jedinici RFPIO, zajedno sa skeniranim prilozima dokaza. Takođe, korisnik će biti u mogućnosti i da se informiše u kojoj se fazi trenutno nalazi postupak odlučivanja po podnetom elektronskom zahtevu.

Preduslov za korišćenje web portala e-Šalter RFPIO jeste da podnosilac zahteva na svom računaru ili mobilnom telefonu ima pristup internetu i instaliran program Adobe Acrobat Reader.

Uputstvo za korišćenje web portala e-Šalter možete pogledati ovde.

Web portalu e-Šalter možete pristupiti na dva načina:

 • Upisivanjem adrese portala https://esalter.pio.rs/ u adresnoj traci vašeg internet pretraživača (Web browser) i pritiskom „Enter” na tastaturi ili
 • Preko internet sajta RFPIO https://www.pio.rs/ izborom opcije e-Šalter

Uslovi korišćenja web portala e-Šalter RFPIO

Elektronski zahtev podnosi se preko web portala e-Šalter RFPIO.

Podnošenje zahteva:

Zahtev se može podneti:

 1. u svoje ime − zahtev podnosi lice čiji su podaci upisani u obrazac zahteva. Uz zahtev prilaže i dokaz o identitetu;
 2. u ime drugog lica − zahtev se podnosi u ime lica čiji su podaci upisani u obrazac zahteva. Uz zahtev se, osim dokaza o identitetu lica za koje se podnosi zahtev, prilaže i dokaz o osnovu za podnošenje zahteva:

  • punomoćnik prilaže overeno punomoćje lica u čije ime podnosi zahtev;
  • zakonski zastupnik prilaže akt nadležnog organa: rešenje o starateljstvu nad licem u čije ime podnosi zahtev, roditelj uz zahtev prilaže izvod iz matične knjige rođenih za maloletno dete;
  • ukoliko podnesak za lice zaposleno kod poslodavca u okviru zakonskog ovlašćenja podnosi zakonski zastupnik poslodavca, odnosno lice ovlašćeno od strane poslodavca za podnošenje zahteva, uz zahtev prilaže rešenje APR-a o upisu njega kao zastupnika poslodavca u Registar, odnosno overeno punomoćje poslodavca za podnošenje zahteva.

Svaka zloupotreba identiteta sankcionisana je zakonom. Napominjemo da neovlašćeno prikupljanje, obrada, korišćenje i upotreba ličnih podataka u svrhu za koju nisu namenjeni, u smislu člana 146 Krivičnog zakonika (Sl. glasnik RS, br. 85/2005, …35/2019), predstavlja krivično delo.

Obaveze podnosioca zahteva

Obrazac zahteva se elektronski popunjava pomoću programa Adobe Acrobat Reader i digitalno potpisuje kvalifikovanim elektronskim sertifikatom. Ukoliko podnosilac zahteva ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, biće u obavezi da na zahtev ovlašćenog službenog lica RFPIO naknadno dostavi potpisan zahtev u papirnom formatu – u suprotnom, takav zahtev se neće uzeti u dalje razmatranje.

Lice čiji su podaci uneti u obrazac zahteva, odnosno lice koje na osnovu ovlašćenja za zastupanje podnosi u ime drugog lica zahtev, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću tvrdi da su podaci upisani u obrazac zahteva istiniti, da se odnose na lice čiji su podaci upisani u obrazac zahteva i da su dokazi koji su uz zahtev priloženi validni, odnosno tačni i verni originalu.

Podnosilac zahteva je u obavezi da na zahtev ovlašćenog službenog lica koje odlučuje po zahtevu dostavi originale, odnosno overene fotokopije dokaza koji su neophodni za odlučivanje, a koji se ne mogu pribaviti po službenoj dužnosti, uključujući i dokaze koje je priložio elektronskim putem. Od podnosioca zahteva mogu biti traženi originali ili overene kopije i drugih dokaza kojima raspolaže, čije bi pribavljanje po službenoj dužnosti uticalo na dužinu trajanja postupka.

Obaveze RFPIO

Po primljenom elektronskom zahtevu na e-mail adresu podnosioca zahteva, unetu u web obrazac, RFPIO dostavlja potvrdni e-mail o uspešno podnetom zahtevu koji sadrži ID broj zahteva, kao i datum i vreme njegovog prijema.

Elektronski zahtev se zavodi sa datumom prijema elektronskog zahteva i dalji postupak po zahtevu sprovodi se na isti način kao da je zahtev podnet neposredno u službenim prostorijama RFPIO ili poštom.

Obrada podataka

U skladu sa članom 103 Zakona o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS, broj 18/16) kojim je propisano da organ može da izvrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito u zahtevu ne izjavi da će te podatke pribaviti sama, RFPIO na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. glasnik RS, br. 34/2003,…86/2019) obrađuje lične podatke u svrhu ostvarivanja i korišćenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Saglasnost za obradu podataka

Podnošenjem elektronskog zahteva podnosilac je saglasan da RFPIO lične podatke unete u obrazac zahteva unese u svoje evidencije, obrađuje, kao i da prikuplja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako u obrascu zahteva podnosilac izričito ne izjavi da će sve, odnosno pojedine podatke, koji su neophodni za odlučivanje po zahtevu pribaviti lično.

Podnošenje elektronskog zahteva moguće je samo uz prethodnu saglasnost podnosioca sa uslovima korišćenja web portala e-Šalter.

Izvor: Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: