Usklađivanje ponuđača sa novim Zakonom o javnim nabavkama trajaće do 1. jula 2020. godine

Pravna lica i preduzetnici, registrovani u Registru ponuđača, imaju obavezu da do 1. jula 2020. godine podnesu zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke, u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS, br. 91/19) i Pravilnikom o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača (Sl. glasnik RS, br. 17/20).

Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isklјučenje iz postupka javne nabavke podnosi registrovani zastupnik pravnog lica/preduzetnik, ili lice ovlašćeno od strane zastupnika za podnošenje zahteva, uz koji se dostavlјaju potvrde nadležnih organa na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost uslova za učestvovanje u postupcima javnih nabavki.

Dokumentacija koja se podnosi uz zahtev za izdavanje potvrde propisana je članom 111. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o javnim nabavkama i članom 6. stav 1. tač. 3, 4 i 5. Pravilnika o sadržini Registra ponuđača i dokumentaciji koja se podnosi uz prijavu za registraciju ponuđača. Ova dokumentacija ne može biti starija od dva meseca od dana njenog podnošenja u Registru ponuđača.

Pravna lica i preduzetnici koji do 1. jula 2020. godine ne dostave navedena dokumenta brisaće se iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, u skladu sa odredbom člana 128. stav 8. Zakona o javnim nabavkama.

Podsetimo, Registar ponuđača je jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o domaćim pravnim licima i preduzetnicima koji dokažu nepostojanje uslova za isklјučenje iz postupka javne nabavke, propisanih odredbom člana 111. Zakona o javnim nabavkama.

U Registar ponuđača se, kao ponuđač, upisuje domaće pravno lice i preduzetnik koji podnetom dokumentacijom dokaže da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno da je upisan u odgovarajući registar; da on i njegov zakonski zastupnik u periodu od prethodnih pet godina od dana isteka roka za podnošenje ponuda, odnosno prijava, nije pravnosnažno osuđivan, ili mu pravosnažnom presudom nije utvrđen drugi period zabrane učešća u postupku javne nabavke, za krivična dela propisana zakonom; da je izmirio dospele poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, ili da mu je obavezujućim sporazumom ili rešenjem, u skladu sa posebnim propisom, odobreno odlaganje plaćanja duga, uklјučujući sve nastale kamate i novčane kazne.

Upisom u Registar ponuđača, domaće pravno lice i preduzetnik dokazuju da nema osnova za njihovo isklјučenje iz postupka javne nabavke iz razloga propisanih članom 111. Zakona o javnim nabavkama.

Ostale informacije, uputstva, obrasce i visinu naknada možete pronaći u Registru ponuđača.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: