Uprava za sprečavanje pranja novca - stručna mišljenja

Uprava za sprečavanje pranja novca u skladu sa članom 84. stav 1. tačka 4) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) priprema i daje mišljenja o primeni ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona, u saradnji sa nadzornim organima.

Uslov za davanje mišljenja je uplata republičke administrativne takse.

Naime, shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama, Tarifom republičkih administrativnih taksi, koja je sastavni deo ovog Zakona – tarifnim brojem 2, predviđeno je da:

  • za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa fizičkom licu, taksa iznosi 1.660,00 dinara.
  • za zahtev za davanje tumačenja, objašnjenja, odnosno mišljenja o primeni republičkih propisa pravnom licu, odnosno preduzetniku odnosno fizičkom licu upisanom u poseban registar, koje obavlja delatnost slobodne profesije, uređenu posebnim propisom, taksa iznosi 13.470 dinara.

Taksa se uplaćuje na uplatni račun javnih prihoda, broj računa: 840-742221843-57, po modelu 97 i pozivom na broj 50-016, svrha uplate – republička administrativna taksa, primalac sredstava – budžet Republike Srbije.

U nameri da se olakša pregled mišljenja koja Uprava za sprečavanje pranja novca daje o primeni pojedinih odredaba Zakona kreirana je stranica na kojoj se svi odgovori Uprave na pitanja obveznika koja se odnose na navedeni zakon mogu pretraživati na različite načine i po različiitm kriterijumima.

Ovoj stranici se može pristupiti i preko linka na stranici “Stručna mišljenja” (Čime se bavimo – Pravna pitanja i usklađivanje sa međunarodnim standardima – Stručna mišljenja) kojoj se može pristupiti i sa početne strane (sekcija Izdvajamo).

Izvor: Uprava za sprečavanje pranja novca

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: