Subvencija za podršku radu noćnih barova i noćnih klubova

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju Programa podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj: broj 51/2021 od 21.05.2021. godine, a stupila na snagu 22.05.2021. godine.

Uredbom se utvrđuje Program podrške radu noćnih barova i noćnih klubova zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), kojim se uređuje način korišćenja sredstava: pravo na korišćenje sredstava, uslovi za dodelu sredstava, zahtev za utvrđivanje prava na pomoć i način isplate sredstava.

Visinu sredstava koja mogu da ostvare privredni subjekti po osnovu ove uredbe utvrdiće Vlada, posebnim aktom, i dodeljivaće se bespovratno.

Isplatu sredstava privrednim subjektima vršiće ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor).

Ministarstvo će izvršiti prenos sredstava na poseban namenski račun za podršku radu noćnim barovima i noćnim klubovima otvoren kod Uprave za trezor, sa kog će se izvršiti prenos sredstava korisnicima subvencije, na posebne namenske dinarske račune otvorene kod Uprave za trezor. Korisnici otvaraju posebni namenski dinarski račun za navedenu namenu.

Nakon otvaranja posebnih namenskih dinarskih računa, Uprava za trezor dostaviće Ministarstvu Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove, dopunjen brojevima namenskih dinarskih računa.

Pravo na korišćenje sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodelu sredstava u skladu sa Programom, pod uslovom da nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, broj 160/20), i to:

 • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 • rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji na dan objavljivanja ove uredbe ispunjavaju sledeće opšte uslove:

 1. da su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

  • 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili
  • 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića;
 2. da im Poreska uprava nije privremeno oduzela PIB na osnovu člana 26. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS” br. 80/02, …, 144/20);
 3. da su evidentirani kao obveznici poreza na dodatu vrednost, sa datumom evidentiranja u sistem poreza na dodatu vrednost ne kasnijim od 1. aprila 2019. godine, kao i da u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe (22.05.2021. godine) nisu brisani iz evidencije obveznika poreza na dodatu vrednost;
 4. da nad njima nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije.

Pravo na sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće posebne uslove:

 1. da nisu dobili pomoć po drugom osnovu sektorske pomoći, i to kao podršku radu hotelske industrije;
 2. da nemaju dugovanja po svim javnim prihodima koje administrira Poreska uprava, zaključno sa 29. februarom 2020. godine. Izuzetno, pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti čija dugovanja po osnovu javnih prihoda koje administrira Poreska uprava ne prelaze iznos od 10.000,00 dinara, na dan 29. februara 2020. godine;
 3. da su, u najmanje jednom objektu vrste noćni bar ili noćni klub, u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine, radili u radnom vremenu koje započinje ne pre 17 časova i koje se završava ne pre 02 časa posle ponoći, najmanje dva dana u nedelji, kao i da su evidentirali svaki pojedinačno ostvaren promet preko fiskalne kase;
 4. da su u periodu od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine u odnosu na referentni period od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine imali pad prometa na koji se plaća porez na dodatu vrednost, od najmanje 70%, a što se utvrđuje na osnovu podataka iz prijava poreza na dodatu vrednost za odgovarajući period;
 5. da im u periodu od 1. aprila 2019. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe (22.05.2021. godine) nije izrečena mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole, na osnovu člana 131. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje sredstava ukoliko od dana dodele sredstava do 30. juna 2022. godine:

 1. prestane da obavlja delatnost registrovanu u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, pod šifrom 5610 – delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, ili šifrom 5630 – usluge pripremanja i usluživanja pića, u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub;
 2. ostvari manji promet od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine, u odnosu na period od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine. Izuzetno, privredni subjekti neće izgubiti pravo na dodeljena sredstava, ako su aktom Vlade ili naredbom ministra, odnosno aktom jedinice lokalne samouprave ograničeni u obavljanju delatnosti u periodu između 02 časa i 05 časova posle ponoći, u ukupnom trajanju ne manje od 120 dana.

Proveru da li je privredni subjekt izgubio pravo na korišćenje sredstava iz razloga dobijanja pomoći po drugom osnovu sektorske pomoći – podrška radu hotelske industrije, prestanka obavljanja delatnosti u vrsti ugostiteljskog objekta noćni bar ili noćni klub i ostvarivanja manjeg prometa od 30% prometa, na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u periodu od 1. jula 2021. godine do 30. juna 2022. godine, u odnosu na period od 1. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine, vršiće Ministarstvo.

Privredni subjekti su dužni da Ministarstvu kvartalno, od dana isplate sredstava, do petog u mesecu za prethodni kvartal dostavljaju dokaz u svrhu provere da li je privredni subjekat izgubio pravo na korišćenje sredstava, i to:

 • periodični izveštaj za kvartal kojim iskazuju zbirni promet za objekat koji posluje u vrsti noćni bar, odnosno noćni klub, ostvaren za taj kvartal i
 • kopije listova EDI knjige za odgovarajući kvartal, sa pripadajućim kopijama dnevnih izveštaja.

Privredni subjekt koji izgubi pravo na korišćenje sredstava je dužan da, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva Ministarstva, izvrši povraćaj dodeljenih sredstava sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza, počev od dana kada su mu sredstva isplaćena do dana kada vrši povraćaj.

Povraćaj sredstava privredni subjekt će izvršiti na poseban namenski dinarski podračun Ministarstva, otvoren kod Uprave za trezor.

Javni poziv za podnošenje zahteva za utvrđivanje prava za pomoć (u daljem tekstu: zahtev) za korišćenje sredstava objavljen je 22. maja tekuće godine na zvaničnoj internet stranici Ministarstva www.mtt.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 15 dana od dana objave Javnog poziva.

Privredni subjekti su Javnim pozivom obavešteni o dokumentaciji potrebnoj za proveru ispunjenosti uslova za dodelu sredstava, kriterijumima, načinu podnošenja zahteva i dr.

Preko portala Poreske uprave ePorezi, u delu “Izjava o zainteresovanosti za pomoć” dostavlja se zahtev radi provere ispunjenosti uslova, sa potrebnom dokumentacijom u PDF ili JPG formatu veličine do 10 Mb, i to:

 • Odluka o noćnom radu – odluka o radnom vremenu (Zakon o radu “Sl. glasnik RS”, broj 24/25,…95/2018);
 • Kontrolne trake – kopije isečaka o otvaranju fiskalne kase, prvog i poslednjeg fiskalnog isečka za dva uzastopna radna dana u okviru jedne nedelje, po radnom vremenu poreskog obveznika, za svaki kvartal od 01. aprila 2019. godine do 31. marta 2020. godine (samo za po 1 nedelju u kvartalu) (Zakon o fiskalnim kasama “Sl. glasnik RS”, broj135/2004 i 93/2012;
 • EDI knjiga (Pravilnik o sadržini i načinu evidentiranja prometa izdavanjem fiskalnih računa, načinu otklanjanja greške u evidentiranju prometa preko fiskalne kase i o sadržini i vođenju knjige dnevnih izveštaja (“Sl. glasnik RS”, broj 140/2004) – kopije listova EDI knjige za isti vremenski period, sa pripadajućim kopijama dnevnih izveštaja.

Uputstvo za podnošеnjе izjavе o zaintеrеsovanosti za pomoć ugostitеljima – noćnim klubovima i barovima u uslovima pandеmijе zbog bolеsti izazvanе virusom SARS-CoV 2

Poreska uprava će, nakon sprovedenog postupka provere za svakog privrednog subjekta, sačiniti Spisak privrednih subjekata koji ispunjavaju propisane uslove i dostaviti ga Ministarstvu i Upravi za trezor.

Spisak će sadržati sve relevantne podatke o privrednim subjektima koji su ostvarili pravo na pomoć.

Spisak će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.

Isplata sredstava izvršiće se na posebne namenske dinarske račune privrednih subjekata koji ispunjavaju uslove, navedenih u spisku.

Privredni subjekti sa spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Privredni subjekti isplaćena sredstva mogu iskoristiti do isteka perioda od tri meseca nakon isplate sredstava, nakon čega će neiskorišćena sredstva biti preneta u budžet Republike Srbije.

Izvor: Poreska uprava

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: