Sticanje statusa pretežnog izvoznika

Licima koja se pretežno bave izvoznim poslovima, sticaocima statusa tzv. “pretežnih izvoznika” omogućen je kraći vremenski rok u kojem se vrši povrat PDV-a.

Za pretežne izvoznike ovaj rok iznosi 15 dana od isteka roka za predaju poreske prijave, dok za ostale obveznike ovaj rok iznosi 45 dana.

Treba napomenuti da ovaj skraćeni rok (sa 45 na 15 dana) važi i kada pretežni izvoznici naknadno traže povrat neiskorišćenog iznosa poreskog kredita.

Sve napred rečeno je definisano članom 52 Zakona o PDV.

Status “pretežnog izvoznika” mogu da steknu obveznici PDV-a ispunjavajući kriterijume propisane Uredbom o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo.

Bitno je uočiti da se promet odnosi na dobra, ne i na usluge.

Uredba propisuje da obveznik PDV-a može da stekne status “pretežnog izvoznika” ako je:

  • Izvoz dobara obveznika PDV čija je vrednost u odnosu na vrednost ukupnog prometa dobara i usluga veća od 50%,
  • odnosno (ili) najmanje 10.000.000 evra.

Kako bi stekao status “pretežnog izvoznika” neophodno je da obveznik PDV-a:

  1. Podnese obrazac PIP PDV – ovaj obrazac se podnosi uz poresku prijavu PDV za poreski period tekuće godine u kojem je podnešen finansijski izveštaj za prethodnu godinu. Podaci iz FI za prethodnu godinu služe za proveru ispunjenosti jednog ili oba uslovu za sticanje statusa. Ukoliko se finansijski izveštaji predaju u martu onda će se ovaj obrazac podneti uz martovsku PDV prijavu. Time se stiče status “pretežnog izvoznika” za period od narednih 12 meseci.
  2. Podnese obrazac PIP PDV 1 – ovaj obrazac se podnosi uz poresku prijavu PDV za poreski period u kojem je ispunjen jedan od kriterijuma i time se stiče status “pretežnog izvoznika” koji isključivo važi za dotični poreski period. Status se dodeljuje na osnovu podataka o izvozu dobara u tekućoj godini, koji je izvršen u periodu od 01. Januara tekuće godine do isteka poreskog perioda u tekućoj godini.

Za kraj skrećemo pažnju na činjenicu da je rok za podnošenje redovnih finansijskih izveštaja za 2021. godinu pomeren na 31. mart. Prema tome, obrazac PIP PDV se može podneti najkasnije uz martovsku PDV prijavu.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: