Sporna pitanja u vezi sa popunjavanjem PPDG-1S

Nakon propisivanja obaveze dostavljanja poreske prijave PPDG-1S elektronskim putem, od 1. januara 2017. godine, pojavilo se dosta pitanja i nedoumica, pre svega zbog toga što Poreska uprava nije objavila Korisničko uputstvo o načinu popunjavanja ove prijave. Pored toga, od 1. februara 2017. godine, promenjen je Obrazac PB-2, u cilju usklađivanja sa izmenjenim odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01, … i 112/15), dok se kao prilog uz poresku prijavu PPDG-1S još uvek nalazi stari, neizmenjeni obrazac PB-2. Preduzetnici nemaju drugog izbora, osim da dostavljaju poreski bilans na obrascu koji im je ponuđen kao prilog uz poresku prijavu, a pitanje je kako će se ovaj problem naknadno rešiti.

Jedno od pitanja odnosilo se na popunjavanje poziva na broj odobrenja prilikom plaćanja poreza i doprinosa od strane preduzetnika, jer obveznici nisu dobili BOP prilikom podnošenja prijave, dok je Pravilnikom o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 101/16, u nastavku teksta: Pravilnik) propisano da se plaćanje poreza i doprinosa vrši na osnovu BOP-a, koji je obveznik dobio prilikom podnošenja poreske prijave.

Prema saznanjima iz Poreske uprave, konačna obaveza za 2016. godinu i akontacije za 2017. godinu, plaćaju se po modelu 97, sa pozivom na broj: PIB preduzetnika, šifra opštine preduzetnika i kontrolni broj izračunat na bazi ova dva podatka. Konačna obaveza za 2017. godinu plaća se takođe po modelu 97 sa pozivom na broj PIB preduzetnika, dok se, počev od akontacija za 2018. godinu, u poziv na broj odobrenja unosi BOP, koji je obveznik dobio prilikom podnošenja poreske prijave (uključujući i januar i februar 2018. godine).

Pravilnikom nije propisano da se obrazac Bilans uspeha po sistemu prostog knjigovodstva dostavlja u elektronskoj formi, pa je stav Poreske uprave da se ovaj obrazac ne podnosi u papirnoj formi, već da ga obveznici čuvaju i dostavljaju na uvid poreskom organu u postupku kontrole.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji vode poslovne knjige (uglavnom obveznici PDV), imali su dosta problema prilikom podnošenja poreske prijave, tako da bi ovi obveznici trebali da, pre podnošenja prijave, provere da li su evidentirani u Jedinstvenom registru poreskih obveznika, imajući u vidu da oni nisu registrovani kod APR (isto se odnosi i na fizička lica obveznike PDV, advokate i dr.). Ukoliko navedena lica nisu registrovana kao poreski obveznici, trebali bi da se obrate Poreskoj upravi radi evidentiranja.

Napominjemo da, u slučaju kada obveznik podnosi poresku prijavu pre isteka roka za njeno podnošenje (npr. rok je 15. mart, a preduzetnik podnosi prijavu 6. marta), datum dospelosti jeste datum podnošenja poreske prijave, kada je preduzetnik u obavezi da plati utvrđenu obavezu po osnovu poreza i doprinosa.

Prilikom podnošenja poreske prijave za 2016. godinu, najveći broj pitanja odnosio se na popunjavanje poreske prijave u slučaju kada je preduzetnik u 2016. godini isplaćivao ličnu zaradu i u 2017. godini nastavlja sa isplatom lične zarade. Ovaj preduzetnik, kroz poresku prijavu, samo utvrđuje konačnu obavezu poreza za 2016. godinu i akontaciju poreza za 2017. godinu. Doprinose, koje je platio na ličnu zaradu u 2016. godini, ujedno su i njegova konačna obaveza. Akontacije doprinosa za 2017. godinu ne utvrđuje, jer se opredelio da će i u 2017. godini isplaćivati ličnu zaradu.

Problem kod navedenog preduzetnika, pojavio se kod popunjavanja red. br. 3.1. – Osnov osiguranja i period osiguranja i 3.2. – Opredeljenje za ličnu zaradu, kod unošenja perioda od – do. Naime, na red. br. 3.1. treba uneti period osiguranja koji se odnosi na period za koji se utvrđuje konačna obaveza poreza na prihode od samostalne delatnosti (a to znači samo 2016. godina). Prema saznanjima iz Poreske uprave, na red. br. 3.2. unosi se početak isplate lične zarade, ali se ne unosi datum do kada se isplaćuje, već se ostavlja prazno, jer preduzetnik i u 2017. godini nastavlja da isplaćuje ličnu zaradu.

Konačna prijava za 2016. i akontaciona prijava za 2017.
Red. br. PPDG-1S Opis Podaci koji se upisuju
1.1. Vrsta prijave 1 – opšta prijava
1.1а Osnov za prijavu 1 – obavljanje samostalne delatnosti
1.1b Vrsta poreske obaveze 2 – konačna poreska obaveza za prethodni poreski period i akontacije poreske obaveze za tekući poreski period
1.2. Poreski period
od – do
Poreski period od: 1.1.2016.
Poreski period do: 31.12.2016.
1.3. Datum dospelosti datum podnošenja prijave (krajnji rok је 15.3.2017.)
3.1. Osnov osiguranja i period osiguranja 1 – obavljanje samostalne delatnosti
Period od: 1.1.2016.
Period do: 31.12.2016.
3.3. Opredeljenje za isplatu lične zarade Period od: 1.1.2016.
Period do:

Ukoliko preduzetnik pored samostalne delatnosti ima i drugi osnov osiguranja, na red. br. 3.1, umesto oznake 1, uneće drugu odgovarajuću oznaku (2, 3, 4 ili 5).

Izvor: srrs.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: