Skoring APR kao referentna ocena za monetarne operacije NBS u prometu korporativnih hartija od vrednosti

Skoring kao ocena boniteta koju izdaje Agencija za privredne registre je, shodno odlukama koje je donela Narodna banka Srbije, referentna ocena koju će Centralna banka koristiti za obavlјanje monetarnih operacija.

Odlukama NBS, hartije od vrednosti, koje izdaju privredna društva sa odgovarajućim bonitetom – ona koja je Agencija ocenila najmanje ocenom B-Veoma dobar bonitet, uklјučene su na listu hartija od vrednosti koje mogu biti predmet kupovine od strane NBS na sekundarnom tržištu (od poslovnih banaka) i koje se mogu koristiti kao sredstva finansijskog obezbeđenja (zaloge) radi dobijanja kratkoročnih kredita za održavanje likvidnosti banaka i kratkoročnih kredita za održavanje dnevne likvidnosti.

Skoring je ocena boniteta koja je na domaćem tržištu prisutna od 2007. godine, a počev od 5. maja 2020. godine korisnicima je dostupna treća verzija te ocene, utvrđena po modelu koji je prilagođen savremenim uslovima poslovanja uz poštovanje svih pravila finansijske analize.

Skoring se utvrđuje, primenom kvantitativne analize, na osnovu podataka iz finansijskih izveštaja za poslednjih pet godina, a najmanje tri, polazeći od oblasti delatnosti koju privredno društvo obavlјa. Pored toga, u kvalitativnoj analizi se koriste ažurni podaci o nelikvidnosti, zabrani raspolaganja sredstvima na računima kod banaka, zatim o pokrenutim pravnim postupcima, kao i sve druge relevantne informacije.

Privredna društva mogu dobiti skoring u kome je ocena boniteta iskazana u pet osnovnih i tri specifična nivoa, kao: odličan bonitet (AA), veoma dobar bonitet (BB+, BB, BB-), dobar bonitet (CC+, CC, CC-), prihvatlјiv bonitet (DD+, DD, DD-) i veoma slab bonitet (EE). Za privredna društva nad kojima je pokrenut neki pravni postupak (stečaj, likvidacija, statusna promena), zatim koja su duži vremenski period nelikvidna, novoosnovana društva ili za koja nema ili nema dovolјno podataka, ocena boniteta se ne utvrđuje, a skoring se iskazuje oznakama statusa.

Ograničenja koja je NBS propisala u pogledu korporativnih obveznica koje će prihvatati u monetarnim operacijama, odnosno one koje su emitovala privredna društva koja imaju odličan bonitet i veoma dobar bonitet, pokazuju njeno opredelјenje da investira u kvalitetne hartije od vrednosti, čiji su emitenti privredna društva koja imaju odličnu ili veoma dobru sposobnost izmirivanja obaveza, kao rezultat ostvarene visoke profitabilnosti, finansijske stabilnosti i sigurnosti, kao i fleksibilnosti u poslovanju.

Prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2019. godinu, koje je do sada dostavilo oko 74.000 privrednih društava, utvrđen je skoring za period 2015-2019. godina, a odličan i veoma dobar bonitet ima 10.279 društava.

Podsećamo da je, shodno Uredbi koju je donela Vlada RS, rok za dostavlјanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu produžen do 4. avgusta 2020. godine i da za privredna društva koja još uvek nisu dostavila taj izveštaj, sve dok isti ne dostave, APR izdaje skoring za period 2014-2018 godina. Taj skoring je utvrđen za ukupno 101.577 društava, od kojih je sa odličnim i veoma dobrim bonitetom bilo 16.855 društava.

Izborom skoringa APR, kao referentne ocene boniteta za monetarne operacije NBS, potvrđena je objektivnost i kredibilitet koji ta ocena ima na finansijskom tržištu zemlјe. Izdavanje te ocene, između ostalog, pokazuje vodeću ulogu koju APR ima kao servis privrede, ali i značajnu ulogu koju ima, kao jedan od učesnika u podsticanju razvoja domaćeg tržišta kapitala.

Skoring je dostupan svim zainteresovanim korisnicima, a detalјne informacije u vezi naručivanja skoringa date su na internet stranici APR, u delu Finansijski izveštaji/APR bonitet/Skoring.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: