Seminar za udruženje stalnih sudskih tumača i prevodioca Srbije

 

25. novembra 2017. godine u prostorijama „Aktiva sistem“ doo održan je seminar Udruženju sudskih prevodilaca i tumača na kome smo predstavili pravne forme obavljanja privredne delatnosti (preduzetnik – DOO), kao i poreski tretman različitih oblika radnog angažovanja.

Ukoliko sudski tumač kontinuirano želi da pruža usluge fizičkim ili pravnim licima na raspolaganju su mu sledeće opcije:

  1. da registruje delatnost u formi preduzetnika ili DOO;
  2. da bude radno angažovan od strane privrednog subjekta koji pruža i naplaćuje usluge prevođenja;
  3. alternativno – da se prihod (vanrednog karaktera) u roku od mesec dana prijavi kroz PP OPO i plate pripadajući porezi i doprinosi.

Treća mogućnost je navedena kao alternativna i po našem mišljenju graničan je slučaj.

Uporednim pregledom prednosti i nedostataka paušalnog oprezivanja, oporezivanje preduzetnika koji vodi poslovne knjige i oporezivanje društva sa ograničenom odgovornošću, zaključili smo da sudski prevodioci koji žele da registruju obavljanje delatnosti, najbolje je da se opredele da delatnost obavljaju u formi preduzetnik „knjigaš“.

Ukoliko su sudski prevodioci radno angažovani od strane privrednog subjekta po osnovu ugovora o delu, ugovora o dopunskom radu, troškove poreza i doprinosa snosi privredni subjekt (naručilac posla).

Comments