Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-2R ističe 16. maja

Poreska uprava je na svojoj zvaničnoj internet stranici, dana 27. aprila 2016. godine, objavila sledeću vest:

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana ističe 16. maja 2016. godine

Saglasno odredbama Zakona o porezu na dohodak građana, obveznici godišnjeg poreza na dohodak su građani koji su u 2015. godini ostvarili dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini i to:

1. fizička lica – rezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi,
2. nerezidenti, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije.

Neoporezivi iznos dohotka za 2015. godinu je 2.201.220,00 dinara i jednak je trostrukom iznosu prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2015. godini.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćena u 2015. godini iznosi 733.740,00 dinara.

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2015. godinu

Saglasno odredbama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana, može se podneti u elektronskom i u papirnom obliku. Poreski obveznici elektronski podnose poresku prijavu preko elektronskog servisa Poreske uprave, na sajtu www.purs.gov.rs, u delu e-Porezi.

Poresku prijavu u papirnom obliku poreski obveznik rezident podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave na čijoj teritoriji poreski obveznik ima prebivalište. Poreski obveznik nerezident, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, poresku prijavu podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave prema boravištu nerezidentnog obveznika, odnosno organizacionoj jedinici Poreske uprave opredeljenoj kao nadležnoj pri dodeljivanju PIB-a.

Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom (eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.

Poresku prijavu za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu, preko elektronskog servisa Poreske uprave, može podneti:

1. Fizičko lice – rezident (identifikuje se jedinstvenim matičnim brojem JMBG) poresku prijavu PPDG-2R može podneti na portalu Poreske uprave ukoliko poseduje kvalifikovani sertifikat, odnosno ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti na drugo lice koje poseduje kvalifikovani sertifikat;
2. Fizičko lice – nerezident (identifikuje se evidencionim brojem za strance – EBS) poresku prijavu PPDG-2R može podneti na portalu Poreske uprave ukoliko poseduje kvalifikovani sertifikat, odnosno ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti na drugo lice koje takođe mora imati kvalifikovani sertifikat u cilju podnošenja poreske prijave;
3. Fizičko lice – nerezident, kome je dodeljen PIB (nema privremeni boravak na teritoriji Republike Srbije) poresku prijavu PPDG-2R može podneti preko poreskog punomoćnika. Poreski punomoćnik podnosi prijavu za fizičko lice nerezidenta kome je dodeljen PIB ili ovlašćenje za podnošenje poreske prijave može preneti drugom fizičkom licu, uz uslov da i davalac i primalac ovlašćenja poseduju kvalifikovani sertifikat.

Način podnošenja poreske prijave elektronskim putem bliže je opisan “Korisničkim uputstvom za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana u elektronskom obliku”, koje možete pročitati ovde.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: