Rad na određeno vreme - Računanje roka od 24 meseca

Razmak između dva radna odnosa kod istog poslodavca i računanje roka od 24 meseca

Na rok od 24 meseca ne utiče promena poslova, niti činjenica da je postojao razmak između dva radna odnosa kod istog poslodavca zasnivanjem radnog odnosa sa drugim poslodavcem

(Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, br. 430-00-00263/2018-04 od 31.5.2018. godine)

“Odredbom člana 37. st. 1-3. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) uređen je rad na određeno vreme. Ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, s tim što se prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom navedenog perioda.

Članom 37. stav 4. Zakona propisani su izuzeci kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi na period duži od 24 meseca i to:

  1. ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;
  2. za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;
  3. sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;
  4. za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;
  5. sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz stava 4. tač. 1-3) ovog člana po istom, odnosno drugom pravnom osnovu, u skladu sa ovim članom (član 37. stav 5).

Dalje, ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme (član 37. stav 6).

Iz navedenog sledi da poslodavac može da zaključi ugovor o radu na određeno vreme u smislu člana 37. stav 1. sa istim zaposlenim na period koji, sa prekidima ili bez prekida, ne može biti duži od 24 meseca. Na rok iz člana 37. stav 2. ne utiče promena poslova, niti činjenica da je postojao razmak između dva radna odnosa kod istog poslodavca zasnivanjem radnog odnosa sa drugim poslodavcem.

Napominjemo, da radni odnos na određeno vreme može da traje duže od propisanog roka od 24 meseca iz člana 37. stav 2. Zakona primenom izuzetaka propisanih samim Zakonom i to: iz člana 37. stav 4. Zakona, u slučaju zasnivanja radnog odnosa sa direktorom (član 48. Zakona), upućivanja na rad kod drugog poslodavca (član 174. Zakona) ili primenom posebnih propisa koji uređuju rad na određeno vreme.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: