Propisan je novi obrazac za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – novi Obrazac PPDG-2R

Ministar finansija Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (u daljem tekstu: Pravilnik o izmenama i dopunama), koji je objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 28/2016 od 15. marta 2016. godine, a stupio je na snagu 16. marta 2016. godine, propisao je novi Obrazac PPDG-2R.

Prema Pravilniku o izmenama i dopunama, poreska prijava na novom Obrascu PPDG-2R podnosi se u elektronskom obliku ili pisanom obliku – neposredno ili putem pošte.

Poreska prijava na novom Obrascu PPDG-2R u elektronskom obliku podnosi se upotrebom elektronskih servisa Poreske uprave, na način propisan pravilnikom kojim se uređuje podnošenje poreske prijave elektronskim putem.

Poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-2R u pisanom obliku poreski obveznik može da podnese neposredno ili putem pošte, organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema mestu svog prebivališta.

Nerezidentni obveznik preko poreskog punomoćnika, poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-2R podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj prema boravištu nerezidentnog obveznika, odnosno organizacionoj jedinici Poreske uprave opredeljenoj kao nadležnoj pri dodeljivanju PIB-a.

Poresku prijavu na novom Obrascu PPDG-2R u pisanom obliku može podneti poreski obveznik ili lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji koje su u vezi sa podnetom poreskom prijavom.

Novim Obrascem PPDG-2R koji je odštampan uz Pravilnik o izmenama i dopunama i čini njegov sastavni deo, zamenjen je Obrazac PPDG-2R koji je odštampan uz Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (“Sl. glasnik RS”, br. 30/15), a to je obrazac na kom se elektronski podnosila poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu.

Krajnji rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu je 15. maj 2016. godine, a kako je to nedelja prijavu treba podneti najkasnije 16. maja 2016. godine.

Izvor: www.cekos.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: