Pokrenuti postupci prinudne likvidacije privrednih društava

U Registru privrednih subjekata je od 7. do 12. februara pokrenut postupak prinudne likvidacije 3.581 privrednog društva. Nadležni registrator je, po službenoj dužnosti, doneo akta o pokretanju postupka prinudne likvidacije i istovremeno objavio oglase o prinudnoj likvidaciji u trajanju od 60 dana, u skladu sa članom 547. stav 4. Zakona o privrednim društvima.

Rešenja registratora u papirnoj formi poslata su putem pošte na registrovane adrese sedišta privrednih društava. Elektronska forma odluke registratora, zajedno sa oglasom o pokretanju prinudne likvidacije, objavlјeni su na internet stranici Agencije a pristupa im se preko Pretrage oglasa i obaveštenja za registrovane subjekte i Pretrage privrednih društava, unosom matičnog broja ili poslovnog imena društva.

Od dana objavlјivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, organi društva mogu da nastave sa radom, ali društvo ne može da preduzima nove poslove, već samo da završava započete poslove, uklјučujući i izmirenje dospelih obaveza, kao i plaćanja za tekuće obaveze društva i obaveze prema zaposlenima. Za vreme prinudne likvidacije društva se ne isplaćuje učešće u dobiti, odnosno dividenda, niti se imovina društva raspodelјuje članovima društva pre brisanja društva iz registra.

Od dana pokretanja postupka prinudne likvidacije, prekidaju se svi sudski i upravni postupci u odnosu na društvo koje je u prinudnoj likvidaciji. Postupak prinudne likvidacije može biti prekinut jedino ukoliko se otvori prethodni stečajni postupak, a u slučaju odbijanja predloga za pokretanje stečajnog postupka, ili obustavlјanja postupka zbog povlačenja predloga za pokretanje stečajnog postupka, prinudna likvidacija se nastavlјa. Ovaj postupak se obustavlјa u slučaju otvaranja stečajnog postupka.

Prekinuti sudski i upravni postupci mogu se nastaviti i nakon brisanja društva iz registra, na zahtev članova, odnosno poverilaca brisanog društva.

Od dana objavlјivanja oglasa o prinudnoj likvidaciji, društvo ne može da registruje promene podataka u Registru privrednih subjekata i Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Izvor: Agencija za privredne registre

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: