Preknjižavanje na račune novog kontnog okvira

Novim Pravilnikom o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS”, broj 89/20) propisan je nešto izmenjeni kontni okvir u odnosu na dosadašnji.

Odredbe novog Pravilnika primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine.

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno za te vanredne finansijske izveštaje, primenjuju stari Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike (“Službeni glasnik RS”, broj 95/14).

Nije precizno uređeno do kada treba izvršiti preknjižavanje sa starih računa na nove račune, ali proizilazi da bi to trebalo uraditi najkasnije do kraja 2021. godine.

U nastavku navodimo uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira.

Red.
broj
Preknjižavanje na račun/račune Sa prethodnih računa
1. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 01 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine
2. 015 – Nematerijalna imovina uzeta u lizing Deo računa grupe 01
3. 016 – Nematerijalna imovina u pripremi 015 – Nematerijalna imovina u pripremi
4. 017 – Avansi za nematerijalnu imovinu 016 – Avansi za nematerijalnu imovinu
5. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 02 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
6. 025 – Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing sa pravom korišćenja preko godinu dana Deo računa grupe 02
7. 026 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 025 – Ostale nekretnine, postrojenja i oprema
8. 027 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 026 – Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi
9. 028 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi 027 – Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi
10. 029 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu
11. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 03 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava
12. 031 – Plodonosni višegodišnji zasadi Deo računa 031 – Višegodišnji zasadi
13. 032 – Ostali višegodišnji zasadi Deo računa 031 – Višegodišnji zasadi
14. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 04 049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana
15. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 05 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja
16. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 10 109 – Ispravka vrednosti materijala, rezervnih delova, alata i inventara
17. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 13 139 – Ispravka vrednosti robe
18. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 14 149- Ispravka vrednosti stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji
19. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 15 159- Ispravka vrednosti plaćenih avansa
20. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 20 209 – Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje
21. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 21 219 – Ispravka vrednosti potraživanja iz specifičnih poslova
22. 227 – Potraživanja za prihode po posebnim propisima Deo računa 228 – Ostala kratkoročna potraživanja
23. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 22 229 – Ispravka vrednosti drugih potraživanja
24. 238 – Potraživanja po osnovu finansijskih derivata Deo računa 236 – Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha
25. 239 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani 238 – Ostali kratkoročni finansijski plasmani
26. Računi ispravki vrednosti otvoreni u okviru računa grupe 23 239 – Ispravka vrednosti kratkoročnih finansijskih plasmana
27. 307 – Ulozi – sopstveni izvori drugih pravnih lica – ulozi osnivača i drugih lica Deo računa 309 – Ostali osnovni kapital
28. 323 – Dodatne uplate kojima se ne povećava kapital Deo računa grupe 32
29. 428 – Obaveze po osnovu finansijskih derivata Deo računa 429 – Ostale kratkoročne finansijske obaveze
30. 528 – Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga Deo račun 539 – Troškovi ostalih usluga
31. 572 – Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
32. 586 – Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha Deo računa 569 – Ostali finansijski rashodi
33. 642 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz republičkog budžeta Deo računa grupe 64
34. 643 – Prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. iz budžeta autonomne pokrajine ili lokalne samouprave Deo računa grupe 64
35. 644 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od inostranih vlada i međunarodnih organizacija Deo računa grupe 64
36. 645 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od domaćih privrednih društava, preduzetnika i drugih pravnih lica Deo računa grupe 64
37. 646 – Prihodi od donacija, dotacija i sl. od fizičkih lica iz zemlje i inostranstva Deo računa grupe 64
38. 649 – Ostali prihodi od donacija, dotacija, subvencija i sl. Deo računa grupe 64
39. 653 – Prihodi od članskih doprinosa Deo računa 659 – Ostali poslovni prihodi
40. 654 – Prihodi po posebnim propisima iz budžeta Deo računa 659 – Ostali poslovni prihodi
41. 655 – Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora Deo računa 659 – Ostali poslovni prihodi
42. 686 – Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijskih derivata i finansijskih sredstava koja se iskazuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha Deo računa 669 – Ostali finansijski prihodi
43. 904 – Račun za preuzimanje prihoda 903 – Račun za preuzimanje prihoda
44. 950 do 956 – Nosioci troškova 950 do 957 – Nosioci troškova
45. 960 do 967 – Gotovi proizvodi 960 do 968 – Gotovi proizvodi

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: