Pravilnik o poreskim punomoćnicima stranih lica

Imajući u vidu da se odredbe izmenjenog Zakona o PDV-u koje se odnose na podnošenje zahteva i izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo primenjuju od 1. oktobra 2015. godine, ministar finansija doneo je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost (u nastavku: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u novom broju Sl. glasnika RS (broj 84/15) i time je stupio na snagu.

Pravilnik ima ukupno pet članova, odnosno svega tri, ne računajući uvodnu i završnu odredbu. Odredbama člana 2. Pravilnika navedeni su uslovi koji treba da budu ispunjeni da bi neko lice moglo da bude poreski punomoćnik (odredbe su prepisane iz novog člana 10a Zakona o PDV-u).

1. Zahtev za odobravanje punomoćstva – obrazac ZPPPDV
Odredbama člana 3. Pravilnika, propisana je sadržina zahteva za odobravanje poreskog punomoćstva. Zahtev će se podnositi na Obrascu ZPPPDV – Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz pravilnik i čini njegov sastavni deo. Obrazac pronađite na našoj stranici Obrasci besplatno
Propisana je i dokumentacija koja se podnosi uz zahtev, i to:
– dokaz o prebivalištu, odnosno sedištu punomoćnika;
– dokaz o neosuđivanosti punomoćnika za poresko krivično delo;
– dokument kojim se potvrđuje da je strano lice koje je dalo punomoćje obveznik PDV-a u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište;
– punomoćje overeno od strane lica nadležnog za overu (sud, javni beležnik i dr.) kojim se punomoćnik ovlašćuje za obavljanje svih poslova u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa Zakonom o PDV-u ima kao obveznik PDV-a.
Zahtev se podnosi Centrali Poreske uprave, koja rešenjem odlučuje o zahtevu za odobravanje poreskog punomoćstva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

2. Registar poreskih punomoćnika
Prema članu 4. Pravilnika, Poreska uprava – Centrala vodi registar poreskih punomoćnika i na svojoj internet strani objavljuje podatke o:
– nazivu, odnosno imenu i prezimenu poreskog punomoćnika;
– adresi sedišta, odnosno prebivališta poreskog punomoćnika;
– PIB-u, odnosno JMBG-u poreskog punomoćnika;
– datumu donošenja rešenja kojim je odobreno poresko punomoćstvo;
– nazivu, odnosno imenu i prezimenu stranog lica čijem je punomoćniku odobreno poresko punomoćstvo;
– datumu prestanka poreskog punomoćstva.
Dakle, postojaće mogućnost provere registrovanih poreskih punomoćnika preko sajta Poreske uprave.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: