Potvrde o rezidentnosti Grčke izdaju se isključivo u elektronskoj formi

U neposrednoj elektronskoj komunikaciji nadležnih eksperata, od nadležnih organa Grčke dobijeno je obaveštenje da (pored ostalog) Grčka potvrde o rezidentnosti (dalje: POR) svojih rezidenata, počev od 3. maja 2023. godine, izdaje ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOJ FORMI.

Navedene elektronske potvrde o rezidentnosti(Za koje će zainteresovana fizička i pravna lica (kao i ostali pravni entiteti), odnosno njihovi pravni zastupnici, moći da apliciraju isključivo preko odgovarajuće platforme (myAADE) grčke Poreske uprave) sadrže sledeće podatke:

 • ime (fizičkog lica – prim. D.D.) / naziv kompanije (pravnog lica ili drugog pravnog entiteta – prim. D.D.);
 • Poreski identifikacioni broj (PIB);
 • punu adresu;
 • kalendarsku godinu za koju se POR izdaje (ukoliko se POR izdaje za prethodnu godinu, to će u potvrdi, eksplicitno, biti navedeno);
 • naziv države ugovornice – samo u slučaju da se POR izdaje za potrebe bilateralnog UIDO;
 • jedinstveni redni broj;
 • datum i mesto izdavanja;
 • QR kod.

Sve potvrde o rezidentnosti se generišu automatski – putem odgovarajuće platforme, a sadrže elektronski pečat koji garantuje njihovu autentičnost. Korišćenjem odgovarajućeg programa, kao što je “Adobe Acrobat Reader”, kao i desnim klikom na pečat, odnosno selektovanjem “Pokaži karakteristike/svojstva/detalje potpisa” (eng. “Show Signature Properties”), u nastavku će se pokazati detalji elektronskog pečata (kao što su sažetak validnosti i informacije o potpisniku). Validnost POR se takođe može proveriti pomoću skeniranja QR koda (nakon čega će uslediti pokazivanje POR u PDF formatu).

Istovremeno, ukoliko se bude zahtevala overa POR apostilom, grčka Poreska uprava će i dalje (u tim slučajevima) POR izdavati i u papirnom formatu (sa svojeručnim potpisom ovlašćenog lica). Štampana verzija takvog POR se takođe može proveriti pomoću QR koda. Naime, skeniranje QR koda će iznova voditi do platforme AADE,nakon čega će se original POR pojaviti u PDF formatu.

Ukoliko je POR nevažeći ili je poništen, PDF original će sadržati vodeni žig sa naznakom “Nevažeći” (“poništen”).

* * *

Posebno ukazujemo da grčki nadležni organi UBUDUĆE rezidentnost svojih rezidenata neće overavati na obrascu koji propisuje nadležni organ druge države ugovornice (u konkretnom slučaju: POR – 2 obrascu Republike Srbije).

O navedenom je obaveštena Poreska uprava.

U cilju provere validnosti dobijene potvrde, neophodno je (ako obveznik – domaći isplatilac prihoda to oceni korisnim) konsultovati Ministarstvo finansija (Sektor za fiskalni sistem – Grupu za ugovore o izbegavanju dvostrukog oporezivanja).

Izvor: Paragraf

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: