Porez na usluge i autorske naknade

Porez na prihode od usluga i autorskih naknada nerezidentnog pravnom lica – uslovi za izbegavanje i umanjenje plaćenog poreza

Naime, član 40 Zakona o porezu na dobit pravnih lica, između ostalog predviđa obavezu plaćanja poreza na dobit po odbitku na usluge iz inostranstva i na autorske naknade.

Obveznici obračuna i plaćanja poreza po obitku

  1. Rezidentna pravna lica
  2. Preduzetnici koji vodi poslovne knjige

Interesantno je da za preduzetnika koji je paušalno oporezovan ne postoji obaveza da obračunava i plaća porez po odbitku na usluge iz inostranstva kao i autorske naknade.

Ovaj zaključak se nameće čitajući član 40, stav 5 Zakona o porezu na dobit pravnih lica koji navodi da je rezidentno PRAVNO LICE dužno da na dan isplate prihoda podnese poresku prijavu, a to je dužan i PREDUZETNIK KOJI VODI POSLOVNE KNJIGE shodno članu 104 Zakona o porezu na dohodak građana koji navodi da preduzetnik koji vodi poslovne knjige obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje ostvaruje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Međutim, i za „paušalca“ kao i za druge primaoce najčešće postoji PDV obaveza kad primaju usluge, odnosno autorska i srodna prava od stranog lica koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, shodno članu 12 Zakona o PDV.

Poreska obaveza

Porez najčešće iznosi nominalnih 20%, a stvarnih 25% od plaćenog iznosa, a ako se posluje sa pravnim licima iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom nominalnih 25%, odnosno stvarnih 33,25% od plaćenog iznosa stranom pravnom licu.

Ukoliko poslujete sa pravnim licima koji su rezidenti država sa kojima postoji ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, a spisak možete da vidite putem sledećeg linka – Ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja postoji mogućnost da se izbegne plaćanje ovog vida poreza na usluge, ali u slučaju da PRE PLAĆANJA od poslovnog partnera pribavite POTVRDU O REZIDENTNOSTI tog partnera izdatu od ovlašćenog organa njihove zemlje (dokument “nadležni organi”) i IZJAVU DA JE TO PRAVNO LICE STVARNI VLASNIK PRIHODA (da ne prosleđuje prihod po osnovu prodate usluge (autoskog dela) nekom trećem licu). Tu potvdu pribavljate JEDNOM GODIŠNJE od poslovnog partnera i potrebno je da bude OVERENA od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Kod autorskih naknada je privredni subjekt uglavnom u obavezi da plati porez i pored pribavljanja potvrde i izjave, ali opet u manjem iznosu nego što bi to bio slučaj ukoliko ne preduzmete navedene radnje. Šta spada u autorska dela možete pročitati na sledećem linku: Zakon o autorskim i srodnim pravima.

Ukoliko ipak ne pribaviti potvrdu i izjavu pre isplate stranom pravnom licu, moguće je nakon njihovog pribavljanja tražiti povrat više plaćenog poreza.

Za ovo je neophodno da prvo podnesete izmenjenu poresku prijavu, potom predate zahtev Poreskoj upravi u slobodnoj formi, kao i da posedujete punomoćje stranog pravnog lica kojim Vi kao isplatilac u ime stranog pravnog lica kao primaoca prihoda tražite povrat više plaćenog poreza.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: