Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica

Poreski tretman prihoda koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 413-00-22/2019-04 od 10.7.2019. godine)

Prema odredbi člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01 … 95/18, u daljem tekstu: Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Odredba člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona primenjuje od 1. aprila 2018. godine, saglasno članu 19. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 113/17), pri čemu napominjemo da se zaključno sa 31. martom 2018. godine primenjivala zakonska odredba u skladu sa kojom se oporezivao prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će bili pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Shodno odredbama člana 71. st. 1. i 3. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. ovog zakona za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren, odnosno isplaćen, a poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od tri dana od dana isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom.

Porez po odbitku iz stava 1. ovog člana obračunava se i plaća po propisima koji važe na dan ostvarivanja, odnosno isplate prihoda (član 71. stav 4. Zakona).

Pravilnikom o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/18, u daljem tekstu: Pravilnik) bliže se uređuju vrste usluga iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona.

U konkretnom slučaju, nerezidentno pravno lice (nerezident), na osnovu ugovora zaključenog sa rezidentnim pravnim licem (rezident), upućuje svoje zaposlene kod rezidenta u cilju, kako navodite u podnetom dopisu, pružanja tehničke podrške, i podrške u različitim oblastima, kao što su prodaja i marketing, finansije, ljudski resursi, usluge supervizije, upravljanje u proizvodnim pogonima, računovodstvo, kontrola finansija, unapređenje i razvoj i dr. Plaćanja za pružene usluge (a na osnovu faktura ispostavljenih u toku 2017. i 2018. godine) rezident vrši u 2019. godini.

Prema tome, a imajući u vidu da se porez po odbitku obračunava i plaća u skladu sa propisima koji važe na dan ostvarivanja, odnosno isplate prihoda, na plaćanja koja, u konkretnom slučaju, rezident vrši (nerezidentu) u toku 2019. godine, obračunava se i plaća porez po odbitku, ukoliko se radi o plaćanjima za usluge iz člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona i Pravilnika.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: