Poreski tretman gubitka u poreskom bilansu u slučaju kada je nad obveznikom pokrenut postupak likvidacije

U slučaju kada obveznik, nad kojim je pokrenut postupak likvidacije (u konkretnom slučaju, 31. maja 2016. godine), utvrdi gubitak u poreskom bilansu podnetom za period 1. januar – 30. maj 2016. godine, za iznos tog gubitka obveznik ima pravo da umanji dobit utvrđenu u poreskom bilansu koji se podnosi za naredni poreski period (31. maj – 31. decembar 2016. godine, u konkretnom slučaju).


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-43/2017-04 od 14.3.2017. godine)

“Odredbom člana 6. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon) propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit koja se utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

U skladu sa članom 32. stav 1. Zakona, gubici utvrđeni u poreskom bilansu, izuzev kapitalnih dobitaka i gubitaka koji su utvrđeni u skladu sa ovim zakonom, mogu se preneti na račun dobiti utvrđene u poreskom bilansu iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

Shodno odredbi člana 34. stav 1. Zakona, dobit obveznika u postupku likvidacije, oporezuje se u skladu sa ovim zakonom.

Prema odredbi člana 34. stav 2. tačka 1) Zakona, obveznik iz stava 1. ovog člana podnosi poresku prijavu i poreski bilans u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije sa stanjem na dan koji prethodi danu pokretanja postupka likvidacije.

Shodno članu 34. stav 3. Zakona, ukoliko se postupak likvidacije nastavi u narednoj kalendarskoj godini, obveznik podnosi i poresku prijavu i poreski bilans sa stanjem na dan 31. decembra tekuće godine, u skladu sa članom 63. st. 3. i 4. ovog zakona.

U smislu odredaba člana 38. st. 1. i 2. Zakona, poreski period za koji se obračunava porez na dobit je poslovna godina, pri čemu je poslovna godina kalendarska godina, osim u slučaju, između ostalog, pokretanja postupka stečaja ili likvidacije.

U konkretnom slučaju, nad obveznikom je dana 31. maja 2016. godine pokrenut postupak likvidacije, pa je obveznik (saglasno odredbi člana 34. stav 2. tačka 1) Zakona) za period 1. januar – 30. maj 2016. godine podneo poresku prijavu i poreski bilans u kojem je utvrdio gubitak. Imajući u vidu da postupak likvidacije nije okončan u toku 2016. godine, obveznik je dužan da podnese poresku prijavu sa poreskim bilansom i za period 31. maj – 31. decembar 2016. godine.

Imajući u vidu odredbu člana 34. stav 1. Zakona, prema kojoj se dobit obveznika u postupku likvidacije oporezuje na način propisan Zakonom, mišljenja smo da i obveznik nad kojim se sprovodi postupak likvidacije može koristiti pravo na prenos gubitaka utvrđenih u poreskom bilansu na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda (propisano članom 32. stav 1. Zakona).

Prema tome, kada je obveznik u poreskom bilansu, koji je podneo za period 1. januar – 30. maj 2016. godine, na odgovarajućoj poziciji iskazao gubitak, tako iskazan gubitak obveznik može prenositi na račun dobiti iz budućih obračunskih perioda. S tim u vezi, ukoliko je u poreskom bilansu, koji je podneo za period 31. maj – 31. decembar 2016. godine, obveznik utvrdio dobit, tako utvrđena dobit može se umanjiti za iznos gubitka iz prethodnog obračunskog perioda (konkretno, iz perioda 1. januar – 30. maj 2016. godine).

Međutim, napominjemo da rashod amortizacije, po osnovu stalnih sredstava razvrstanih u grupe II-V (u skladu sa članom 10. Zakona), obveznik može obračunati i iskazati samo u jednom obračunskom periodu (u toku kalendarske godine) za koji podnosi poresku prijavu i poreski bilans.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: