Plan podsticaja zapošljavanja i samozapošljavanja u 2017. godini

subvencije 2017Poslodavci iz privatnog sektora, prvenstveno mala i srednja preduzeća, moći će da u 2017. dobiju od 150.000 do 250.000 dinara subvencije po radniku. Tu podršku država će im obezbediti ukoliko zaposle mlade do 30 godina (bez kvalifikacija, ili koji traže posao duže od godinu dana), starije od 50 godina, Rome, viškove zaposlenih, kao i žrtve nasilja i trgovine ljudima.

Ukoliko zaposle osobu sa invaliditetom, mlade koji imaju status deca palih boraca ili dece bez roditeljskog staranja, kao i radno sposobne korisnike novčane pomoći, te subvencije mogu iznositi i do 300.000 dinara.

Ovo su samo neke od mera Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017, koji je Vlada nedavno usvojila. Tim dokumentom, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom.

Prioritet pri uključivanju u programe aktivne politike zapošljavanja imaće ovog puta osobe koje teže dolaze do posla, takozvane “teže zapošljive kategorije”. Uz subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, predviđena je i podrška samozapošljavanju, kao i sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, predviđenih lokalnim akcionim planovima.

Programi zapošljavanja biće raspisani početkom 2017, kada budu usvojeni i programi raspodele sredstava i kada vlada usvoji program rada Nacionalne službe za zapošljavanje. Trajaće tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava.

Visina subvencija prema razvijenosti lokalne samouprave

Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru, prvenstveno mala i srednja preduzeća, moći će da ostvare subvenciju za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih. Subvencija se isplaćuje poslodavcu u jednokratnom iznosu (krajnji korisnik je, zapravo, lice koje na ovaj način dobije posao).

subvencije 2017Kategorije teže zapošljivih, na koje se ova subvencija primenjuje su: mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama ili mladi koji posao traže duže od 12 meseci; stariji od 50 godina; viškovi zaposlenih; Romi; osobe sa invaliditetom; radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći; mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca; mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja; žrtve trgovine ljudima; žrtve porodičnog nasilja.

Visina subvencije za zapošljavanje lica iz ovih kategorija u 2017. godini određena je prema stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave i iznosi 250.000 dinara za četvrtu grupu (stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka) i za devastirana područja (stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka), po svakom novozaposlenom (korisniku). Za treću grupu (u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka) subvencija je 200.000 dinara po korisniku, a za drugu grupu (u rasponu od 80% do 100% republičkog proseka) i sve ostale jedinice lokalne samouprave – 150.000 dinara po korisniku.

Ovi iznosi se za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca i mlade do 30 godina starosti koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, uvećavaju za 20% tako da iznose 300.000 dinara za četvrtu grupu, 240.000 dinara za treću i 180.000 dinara po korisniku za drugu grupu.

Podrška samozapošljavanju

Podrška samozapošljavanju podrazumeva pružanje stručne pomoći, obuku iz oblasti preduzetništva i subvenciju za samozapošljavanje. Sredstva za samozapošljavanje u 2017. godini odobravaju se u vidu subvencije, u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara po korisniku, a prioritet kod odobravanja subvencije imaju mladi do 30 godina starosti, posebno oni sa statusom dece palih boraca i oni koji su imali ili imaju status deteta bez roditeljskog staranja, zatim kategorija viškova zaposlenih, Romi, osobe sa invaliditetom, žene, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja, navedeno je u Nacionalnom akcionom planu zapošljavanja.

U slučaju samozapošljavanja osoba sa invaliditetom, odobrava se jednokratna subvencija od 220.000 dinara po korisniku, i to radi osnivanja radnje, zadruge, ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva (ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos).

subvencije 2017Kod samozapošljavanja viškova zaposlenih, subvencija iznosi 200.000 dinara po korisniku, takođe radi osnivanja radnje, zadruge, neki drugi oblik preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva.

Ukoliko se dva i više lica iz kategorije viškova zaposlenih udruže radi osnivanja privrednog subjekta, ukoliko osnivači zasnivaju u njemu radni odnos subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 200.000 dinara po korisniku, a ukoliko se u roku od tri meseca dostave dokazi o utrošku odobrene subvencije i 20% iznosa sredstava dodeljenih po osnovu otpremnine, korisniku se može odobriti dodatnih 40.000 dinara u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima.

Korisniku novčane naknade za slučaj nezaposlenosti može se isplatiti novčana naknada bez doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja.

Planirano je i sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim akcionim planovima zapošljavanja (LAPZ) sredstvima iz republičkog budžeta. Tako autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, može do 31. januara 2017. godine, preko NSZ, podneti ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja zahtev za učešće u finansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih LAPZ.

Raspisivanje programa početkom 2017.

U 2017. godini organizovaće se javni radovi u oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode, a povećan je broj programa za koje će se odobravati učešće u finansiranju, pa su tu sada i stručne prakse i sticanje praktičnih znanja za nekvalifikovane.

Programi zapošljavanja biće raspisani početkom naredne godine, kada budu usvojeni i programi raspodele sredstava i kada vlada usvoji program rada NZS, a trajaće tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava.

– U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, biće data veća sloboda lokalnim samoupravama u prilagođavanju sufinansiranih programa i mera aktivne politike zapošljavanja potrebama lokalnih tržišta rada – navode iz NSZ.

Izvor: ekapija.com, 25.11.2016.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: