Overa platnih naloga pečatom

Na osnovu Zaključka o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 28/18) ministar finansija je doneo Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS“, broj 36/18).

Izmenom člana 6. Pravilnika predviđeno je da se na obrascima platnih naloga, umesto do sada obaveznih elemenata – pečata i potpisa platioca/primaoca upisuje se potpis, odnosno saglasnost platioca/primaoca. Ostale odredbe su ostale nepromenjene.

Počev od 18. maja prilikom realizacije naloga za uplatu, isplatu, prenos nije više obavezno koristiti pečat.

Autor: AKTIVA sistem

Comments