Opoziv poreskog punomoćstva – obrazac OOPPPDV

Strano lice koje u Republici vrši promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, odnosno promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom dužno je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV.

Poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa ovim zakonom ima kao obveznik PDV (podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje PDV i drugo).

U slučaju opoziva, odnosno otkaza punomoćja, poresko punomoćstvo prestaje danom kada je nadležni poreski organ primio obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu punomoćja, upućenog od strane lica čije je punomoćstvo prestalo opozivom, odnosno otkazom.

Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost propisan je postupak opoziva, odnosno otkaza punomoćja i novi obrazac kojim se poreski organ obaveštava o opozivu.

Članom 29. Pravilnika propisano je sledeće:

“U slučaju opoziva, odnosno otkaza punomoćja, lice čije je punomoćstvo prestalo opozivom, odnosno otkazom dostavlja nadležnom poreskom organu obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu punomoćja.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se na Obrascu OOPPPDV – Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži naročito podatke o:

 1. prestanku poreskog punomoćstva – opozivu ili otkazu;
 2. nazivu, odnosno imenu i prezimenu i PIB-u, odnosno EBS-u stranog lica;
 3. imenu i prezimenu odgovornog lica u stranom pravnom licu;
 4. adresi sedišta, odnosno prebivališta stranog lica;
 5. broju pod kojim je strano lice evidentirano za obavezu plaćanja PDV, odnosno drugog oblika poreza na potrošnju u državi u kojoj ima sedište, odnosno prebivalište i nazivu nadležnog organa;
 6. nazivu, odnosno imenu i prezimenu punomoćnika;
 7. imenu i prezimenu odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku;
 8. adresi sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;
 9. PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika;
 10. JMBG-u, a u nedostatku JMBG-a broju pasoša odgovornog lica u pravnom licu – punomoćniku;
 11. mestu i datumu.

Uz obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostalja se i dokaz o opozivu, odnosno otkazu punomoćja.

Danom kada je nadležni poreski organ primio obaveštenje iz stava 1. ovog člana prestaje poresko punomoćstvo.

Ako strano lice u roku od 15 dana od dana prestanka poreskog punomoćstva ne odredi drugog punomoćnika i u istom roku taj punomoćnik ne podnese zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva nadležnom poreskom organu, odnosno ako nadležni poreski organ ne odobri poresko punomoćstvo tom punomoćniku, nadležni poreski organ sprovodi postupak brisanja iz evidencije za PDV stranog lica u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.”

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: