Odluka o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu

Član 1.

U članu 12. Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu („Službeni glasnik RS”, broj 73/16), stav 1. menja se tako da glasi:

„Isprave iz člana 10. ovog uputstva overavaju se štambiljem Komore. Štambilj sadrži reči na engleskom jeziku: „SEEN IN THE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF SERBIA”.

Član 2.

U članu 14. stav 2. briše se.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Comments