Obračun zarade zaposlenog - osobe sa invaliditetom i iskazivanje u poreskoj prijavi

Ukoliko poslodavac zaposli osobu sa invaliditetom, na koji način se obračunava zarada ovog lica, odnosno sa kojom šifrom vrste prihoda se iskazuje zarada ovog lica u poreskoj prijavi? Da li poslodavac ima pravo da za ovo lice koristi olakšicu, ukoliko je ovo lice bilo evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposleno više od šest meseci?


Odgovor:

Po pitanju zarade osoba sa invaliditetom, ista se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu, za poslove za koje je zasnovan radni odnos i na koje je taj zaposleni raspoređen da radi, što znači na isti način kao i za sve zaposlene kod poslodavca. Obračun zarade, poreza i doprinosa na zarade osoba sa invaliditetom vrši se istovremeno sa ostalim zaposlenima i na isti način kao i za ostale zaposlene. Podaci o zaradama osoba sa invaliditetom se iskazuju na istim obrascima zajedno sa ostalim zaposlenima. U tom smislu, zarada zaposlenog – lica sa invaliditetom, iskazuje se sa šifrom vrste prihoda kao i za druge zaposlene – 1 01 101 000.

Međutim, treba imati u vidu da, prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, poslodavac može da ostvari pravo na olakšice koje su propisane članom 21g Zakona o porezu na dohodak građana, u skladu sa kojim poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Pod novozaposlenim licem sa invaliditetom se smatra lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Poreska olakšica po osnovu zapošljavanja lica sa invaliditetom propisana je bez uslovljavanja da je pre zasnivanja radnog odnosa lice sa invaliditetom bilo određeno vreme na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Međutim, novozaposlenim licem sa invaliditetom neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Navedenu poresku olakšicu ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, kao ni poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili olakšicu kod plaćanja poreza na zarade po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom.

Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom, bliže je uređen način i postupak ostvarivanja poreske olakšice za zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Članom 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za ovaj slučaj i pod istim uslovima propisano je oslobođenje za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom je bliže uređen način i postupak obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom.

Ukoliko poslodavac ispunjava zakonske uslove (oba zakona) za olakšicu za zapošljavanje lica sa invaliditetom, u poreskoj prijavi PPP-PD, zarada lica sa invaliditetom se iskazuje pod OVP 1 07 101 030, dok se u polje 3.11 – Porez, unosi 0,00; a u polja 3.13, 3.14.i 3,14 – Doprinosi (za PIO, za zdravstveno osiguranje, za slučaj nezaposlenosti) se obračunavaju samo doprinosi na teret zaposlenog (iz osnovice) po stopama 14%, 5,15%, 0,75%.

Izvor: paragraf.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: