Obavezna kontrola porekla novca

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
(“Službeni glasnik RS”, broj 113/2017), u celosti smo objavili na našoj internet stranici Propisi, a ovde ističemo samo nekoliko, po našem mišljenju, nezaobilaznih članova:

Član 4.

(1) Obveznici, u smislu ovog zakona, su:

 1. banke;
 2. ovlašćeni menjači;
 3. društva za upravljanje investicionim fondovima;
 4. društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima;
 5. davaoci finansijskog lizinga;
 6. društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnici u osiguranju, koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;
 7. lica koja se bave poštanskim saobraćajem;
 8. brokersko-dilerska društva;
 9. organizatori posebnih igara na sreću u igračnicama;
 10. priređivači igara na sreću koje se organizuju putem interneta, telefona ili na drugi način putem telekomunikacionih veza;
 11. preduzeća za reviziju;
 12. ovlašćeni revizori.

(2) Obveznicima se smatraju i preduzetnici i pravna lica koja vrše sledeće delatnosti:

 1. posredovanje u prometu nepokretnosti;
 2. pružanje računovodstvenih usluga;
 3. poresko savetovanje;
 4. posredovanje u sklapanju kreditnih poslova i davanju zajmova;
 5. faktoring i forfeting;
 6. davanje jemstava;
 7. pružanje usluga prenosa novca.

Radnje i mere koje preduzimaju obveznici

Član 6.

(1) Radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma preduzimaju se pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2) Radnje i mere iz stava 1. ovog člana obuhvataju:

 1. poznavanje stranke i praćenje njenog poslovanja (u daljem tekstu: poznavanje i praćenje stranke);
 2. dostavljanje informacija, podataka i dokumentacije Upravi;
 3. određivanje lica odgovornog za izvršavanje obaveza iz ovog zakona (u daljem tekstu: ovlašćeno lice) i njegovog zamenika, kao i obezbeđivanje uslova za njihov rad;
 4. redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih;
 5. obezbeđivanje redovne unutrašnje kontrole izvršavanja obaveza iz ovog zakona;
 6. izrada spiska pokazatelja (indikatora) za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
 7. vođenje evidencija, zaštita i čuvanje podataka iz tih evidencija;
 8. sprovođenje mera iz ovog zakona u poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u većinskom vlasništvu obveznika u stranim državama;
 9. izvršavanje drugih radnji i mera na osnovu ovog zakona.

Radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 8.

(1) Ako ovim zakonom nije drugačije određeno, obveznik je dužan da:

 1. utvrdi identitet stranke;
 2. proveri identitet stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora;
 3. utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke i proveri njegov identitet u slučajevima propisanim ovim zakonom;
 4. pribavi informacije o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa ovim zakonom;
 5. redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke.

(2) Obveznik je dužan da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, kao i izvršenje transakcije ako ne može da izvrši radnje i mere iz stava 1. tač. 1-4. ovog člana, a ako je poslovni odnos već uspostavljen dužan je da ga raskine.

Kada se sprovode radnje i mere poznavanja i praćenja stranke

Član 9.

(1) Radnje i mere iz člana 8. ovog zakona obveznik vrši:

 1. pri uspostavljanju poslovnog odnosa sa strankom;
 2. pri vršenju transakcije u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izvršenja transakcije (u daljem tekstu: u dinarskoj protivvrednosti), bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija;
 3. kada u vezi sa strankom ili transakcijom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;
 4. kada postoji sumnja u istinitost ili verodostojnost pribavljenih podataka o stranci i stvarnom vlasniku.

(2) Ako se transakcije iz stava 1. tačka 2. ovog člana vrše na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa obveznik je dužan da utvrdi podatke iz člana 21. stav 2. ovog zakona koji nedostaju.

(3) Izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana obveznik koji vrši menjačke poslove dužan je da radnje i mere iz člana 8. ovog zakona izvrši prilikom vršenja transakcije u iznosu od 5.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira na to da li se radi o jednoj ili više međusobno povezanih transakcija.

Određivanje ovlašćenog lica i njegovog zamenika

Član 39.

(1) Obveznik je dužan da za vršenje pojedinih radnji i mera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu njega, imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika.

(2) Obveznik koji ima manje od četiri zaposlena nije dužan da odredi ovlašćeno lice i da vrši unutrašnju kontrolu u skladu sa ovim zakonom.

X. KAZNENE ODREDBE

Privredni prestupi

Član 88.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

 1. ne izradi analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 7. stav 1);
 2. ne izvrši radnje i mere poznavanja i praćenja stranke iz člana 8. stav 1. ovog zakona;
 3. uspostavi poslovni odnos sa strankom a da prethodno nije izvršilo propisane radnje i mere, odnosno ako je poslovni odnos uspostavljen, ne raskine ga (član 8. stav 2. i član 10. stav 1);
 4. izvrši transakciju a da prethodno nije izvršilo propisane mere (član 8. stav 2. i član 11);
 5. kod poslova životnog osiguranja, ne izvrši proveru identiteta korisnika polise najkasnije pre isplate njegovih prava po tom ugovoru (član 10. stav 2);
 6. ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je fizičko lice, zakonskog zastupnika te stranke, kao i preduzetnika i ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 13. st. 1, 2. i 6);
 7. ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika stranke koja je fizičko lice odnosno ne utvrdi i proveri identitet tog punomoćnika na propisani način (član 13. stav 4);
 8. ako utvrdi i proveri identitet stranke na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata suprotno odredbama člana 14. ovog zakona i uslovima koje na osnovu člana 14. stav 1. ovog zakona propisuje ministar;
 9. ne utvrdi i proveri identitet stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 15. stav 1-5);
 10. ne utvrdi i proveri identitet ogranka pravnog lica preko koga strano pravno lice posluje (član 15. stav 7);
 11. ne utvrdi i proveri identitet zastupnika stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 16. i član 17. stav 2);
 12. ne utvrdi i proveri identitet punomoćnika ili prokuriste stranke koja je pravno lice, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 17. stav 1);
 13. ne utvrdi i proveri identitet lica građanskog prava iz člana 3. stav 1. tačka 10. ovog zakona, lica ovlašćenog za zastupanje to drugog lica, kao i lica koja su članovi tog drugog lica, ne pribavi sve propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 18);
 14. ne utvrdi i proveri identitet stranke ili njenog zakonskog zastupnika ili punomoćnika prilikom ulaska tog lica u igračnicu ili pristupa sefu, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 19);
 15. ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi propisane podatke ili ih ne pribavi na propisani način (član 20. st. 1-3);
 16. ne proveri identitet stvarnog vlasnika stranke na osnovu procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (član 20. stav 4);
 17. poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu koje ne može biti treće lice u skladu sa ovim zakonom (član 23. stav 2. i član 24. stav 3);
 18. poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 24. stav 2);
 19. uspostavi poslovni odnos sa strankom suprotno odredbama člana 26. ovog zakona;
 20. kod uspostavljanja loro korespodentskog odnosa sa bankom ili drugom sličnom institucijom, koja ima sedište u stranoj državi koja nije na listi država koje primenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma koji su na nivou standarda Evropske unije ili viši, ne pribavi propisane podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 29. st. 1. i 3);
 21. ne utvrdi postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke strani funkcioner, odnosno taj postupak ne utvrdi napropisani način (član 30. stav 1);
 22. ne izvrši mere propisane članom 30. st. 2. i 3. ovog zakona;
 23. uspostavi poslovni odnos bez prisustva stranke a da prethodno nije izvršilo propisane dodatne mere (član 31);
 24. izvrši pojednostavljene mere poznavanja i praćenja stranke suprotno uslovima propisanim u čl. 32. i 33. ovog zakona;
 25. otvori, izda ili vodi anonimni račun, štednu knjižicu na šifru ili donosioca, odnosno vrši druge usluge, koje posredno ili neposredno omogućavaju prikrivanje identiteta stranke (član 34);
 26. uspostavi ili nastavi korespodentski odnos sa bankom koja posluje ili bi mogla poslovati kao kvazi banka ili sa drugom sličnom institucijom za koju se osnovano može pretpostaviti da može dozvoliti korišćenje svojih računa kvazi banci (član 35);
 27. primi gotov novac za plaćanje robe ili usluga u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira da li se plaćanje vrši jednokratno ili u više međusobno povezanih gotovinskih transakcija (član 36);
 28. ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti (član 37. stav 1);
 29. ne obavesti Upravu o slučajevima kada u vezi sa transakcijom ili strankom postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 2-6);
 30. ne imenuje ovlašćeno lice i njegovog zamenika za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 39);
 31. ne obezbedi ovlašćenom licu uslove za vršenje poslova u skladu sa ovim zakonom (član 42. st. 1. i 2);
 32. ne obezbedi redovnu unutrašnju kontrolu obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 44);
 33. ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);
 34. ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima (član 53);
 35. privremeno ne obustavi izvršenje transakcije na osnovu naloga Uprave ili se za vreme za koje je izvršenje transakcije privremeno obustavljeno ne pridržava naloga Uprave koji se odnose na tu transakciju ili na lice koje vrši tu transakciju (član 56);
 36. ne postupi po nalogu Uprave da prati finansijsko poslovanje stranke, ne obaveštava Upravu o svim transakcijama i poslovima koje ta stranka vrši, odnosno ne obaveštava je u propisanim rokovima (član 57);
 37. postupi suprotno odredbama člana 73. ovog zakona;
 38. ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljenu na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);
 39. podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu (član 77);
 40. ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 1).

Član 89.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 1.500.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

 1. analiza rizika od pranja novca i finansiranja terorizma nije izrađena u skladu sa smernicama koje donosi organ iz člana 82. ovog zakona nadležan za nadzor nad primenom zakona kod tog pravnog lica, odnosno ta analiza ne sadrži procenu rizika za svaku grupu ili vrstu stranke, poslovnog odnosa, usluge koju pruža u okviru svoje delatnosti ili transakcije (član 7. st. 1. i 2);
 2. ne pribavi sve propisane podatke (član 21);
 3. ne prati poslovanje stranke sa posebnom pažnjom u obimu i učestalosti koji odgovaraju stepenu rizika utvrđenom u analizi rizika iz člana 7. ovog zakona (član 22);
 4. poveri vršenje mera poznavanja i praćenja stranke trećem licu bez prethodne provere da li to treće lice ispunjava uslove propisane ovim zakonom ili ako je to treće lice utvrdilo i proverilo identitet stranke bez njenog prisustva ili je stranka of – šor pravno lice ili anonimno društvo (član 23. st. 3. i 4. i član 24. stav 1);
 5. ako uspostavi ili nastavi loro korespondentski odnos sa bankom ili drugom sličnom institucijom koja ima sedište u stranoj državi suprotno odredbama člana 29. st. 2. i 4 ovog zakona;
 6. ne obavesti Upravu o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od 15.000 evra ili više u dinarskoj protivvrednosti u propisanim rokovima i na propisani način (član 37. st. 6. i 7);
 7. ne obezbedi da se mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma propisane ovim zakonom, u istom obimu sprovode i u njenim poslovnim jedinicama i društvima kćerkama u njegovom većinskom vlasništvu, koja imaju sedište u stranoj državi (član 38);
 8. ne obavesti Upravu o ličnom imenu i nazivu radnog mesta ovlašćenog lica i njegovog zamenika, kao i svaku promenu tih podataka u propisanim rokovima (član 42. stav 3);
 9. ne obezbedi redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (član 43. stav 1);
 10. ne izradi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih, odnosno ne izradi ga u propisanim rokovima (član 43. stav 3);
 11. ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);
 12. evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže sve propisane podatke (član 81. st. 1. i 2).

Prekršaji

Član 90.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj preduzetnik ako izvrši neku od radnji iz čl. 88. i 89. ovog zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako nadležnom carinskom organu ne prijavi fizički prenosiva sredstva plaćanja u iznosu od 10.000 evra ili više u dinarima ili stranoj valuti koje prenosi preko državne granice (član 67. stav 1).

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako prijava iz člana 67. ovog zakona ne sadrži sve propisane podatke (član 67. stav 2).

Prekršaji za koje odgovara advokat

Član 91.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj advokat ako:

 1. ne utvrdi i proveri identitet stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47. st. 1-4. i st. 6. i 7);
 2. ne utvrdi identitet stvarnog vlasnika stranke, ne pribavi sve propisane podatke, odnosno ne pribavi ih na propisani način (član 47. st. 5 – 7);
 3. ne obavesti Upravu o transakcijama ili licima u vezi sa kojima oceni da postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma ili kada stranka traži savet u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma, odnosno ne obavesti je u propisanim rokovima ili na propisani način (član 48);
 4. ne izradi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 1);
 5. ne dostavi Upravi, na njen zahtev, tražene podatke, informacije i dokumentaciju, odnosno ne dostavi ih u propisanim rokovima ili ne obavesti Upravu o razlozima zbog kojih nije postupio u skladu sa zahtevom za dostavljanje podataka (član 49. stav 2. i član 54);
 6. ne primenjuje listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (član 50. stav 3);
 7. postupi suprotno odredbama člana 73. stav 1. ovog zakona;
 8. ako podatke, informacije i dokumentaciju pribavljene na osnovu ovog zakona ne koristi samo za namene određene zakonom (član 76);
 9. podatke i dokumentaciju pribavljene u skladu sa ovim zakonom ne čuva najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa ili izvršene transakcije (član 77);
 10. ne vodi evidencije podataka u skladu sa ovim zakonom (član 80. stav 2);
 11. evidencije koje vodi u skladu sa ovim zakonom ne sadrže propisane podatke (član 81. st. 3. i 4).

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: