Obaveza vođenja knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja za predstavništvo stranog udruženjaPredstavništvo stranog udruženja, koje nije ogranak i pri tome isto ne obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji, nije u obavezi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom.


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1249/2016-16 od 29.12.2016. god.)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/13, u daljem tekstu: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 4. stav 3. Zakona propisano je da se odredbe Zakona odnose na ogranke i druge organizacione delove stranih pravnih lica sa sedištem u inostranstvu, koji obavljaju privrednu delatnost u Republici Srbiji, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

U predmetnom zahtevu koji je dostavljen ovom ministarstvu navedeno je da se u konkretnom slučaju radi o predstavništvu stranog udruženja, koje nije ogranak, i pri tome isto ne obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji.

Ovim putem ukazujemo da je članom 574. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11, 99/11, 83/14−dr. zakon I 5/15) propisano da predstavništvo stranog privrednog društva predstavlja njegov izdvojen organizacioni deo, koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva, kao i to da predstavništvo nema svojstvo pravnog lica, i može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. U stavu 4. ovog člana navedeno je da strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koje nastanu u poslovanju njegovog predstavništva.

Imajući u vidu navedeno, a pre svega informacije iz predmetnog zahteva (predstavništvo stranog udruženja, koje nije ogranak i pri tome isto ne obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji), mišljenja smo da u ovom slučaju predstavništvo nije u obavezi da vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje u sladu sa Zakonom.

Odgovor u vezi sa primenom propisa dat je prema podacima iznetim u zahtevu. Napominjemo da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik RS“, br. 9/10), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“,br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: