Obaveza obračuna PDV-a na manjak dobara

Članom 4. stav 4. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost propisano je da se sa prometom dobara uz naknadu izjednačava uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica.

Pravilnikom o PDV-u propisano je da se uzimanjem dobara, u smislu člana 4. stav 4. tačka 1) Zakona, smatra uzimanje dobara koja su deo poslovne imovine obveznika PDV za lične potrebe osnivača, vlasnika, zaposlenih ili drugih lica (u daljem tekstu: sopstvena potrošnja).

Sopstvenom potrošnjom smatra se i manjak dobara, osim manjka koji se smatra rashodom na koji se ne plaća PDV u skladu sa Zakonom i manjka koji se može pravdati višom silom ili drugim opravdanim razlogom (elementarna nepogoda, krađa, saobraćajni udes i dr.), koji se dokazuje aktom nadležnog organa, odnosno organizacije.

Manjak se konstatuje prilikom redovnog, odnosno vanrednog popisa, kada i nastaje poreska obaveza za PDV po tom osnovu.

Poreska obaveza nastaje u periodu kada je doneta odluka u kojoj je usvojen izveštaj o izvršenom popisu kojim je taj manjak konstatovan.

Kod godišnjeg popisa za 2021. godinu odluka o usvajanju izveštaja o popisu mora biti usvojena najkasnije do 30. januara 2022. godine. Prema tome, obračun PDV-a na utvrđeni manjak vrši se za poreski period januar kod mesečnih obveznika odnosno za poreski period januar – mart za tromesečne obveznike.

Povezani tekst:

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: