Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje putem interneta

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 011-00-00315/2018-04 od 28.5.2018. god.)

Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase prilikom prodaje robe putem interneta, pri čemu bi se isporuka i naplata isporučene robe fizičkim licima vršila preko Pošte, Post express-a ili neke druge kurirske službe

U skladu sa odredbom člana 3. st. 1. i 2. Zakona o fiskalnim kasama („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12, u daljem tekstu: Zakon), lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase („Sl. glasnik RS“, br. 61/10, 101/10, 94/11, 83/12, 59/13 i 100/14, u daljem tekstu: Uredba) određena su lica na koja se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa pomenutom Uredbom, lice koje obavlja delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), kao i lice koja obavlja delatnost iz oblasti delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), oslobođeno je obaveze evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase.

U skladu sa navedenom odredbom Zakona, kao i navedenom Uredbom, privredni subjekt (pravno lice i preduzetnik) koji vrši prodaju dobara posredstvom interneta u okviru delatnosti 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), pri čemu se isporuka dobara vrši preko privrednih subjekata čija delatnost spada u oblast delatnosti 53 (Poštanske aktivnosti), odnosno putem Pošte, Post express-a ili neke druge registrovane kurirske službe, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase.

Prema tome, u konkretnom slučaju, privredni subjekt koji pored svoje pretežne delatnost 46.46 (Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima) otpočne da obavlja i delatnost 47.91 (Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta), shodno Uredbi o Klasifikaciji delatnosti („Sl. glasnik RS“, br. 54/10), odnosno da prodaje svoje proizvode putem interneta, pri čemu isporuku i naplatu pomenute robe vrši preko Pošte, Post express-a, ili neke druge registrovane kurirske službe, nije dužan da tako ostvaren promet evidentira preko fiskalne kase, saglasno navedenim odredbama Zakona i Uredbe.

Napominjemo da je privredni subjekt dužan da pre otpočinjanja obavljanja navedene delatnosti donese Odluku o otpočinjanju obavljanja iste.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: