Obaveštenje PU o izmeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Poreska uprava Republike Srbije, kao izvršni organ uprave u sastavu Ministarstva finansija, obaveštava poreske obveznike da je dana 28.04.2018. godine stupio na snagu veći deo izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.Ovim putem posebno skrećemo pažnju poreskim obveznicima na izmene i dopune Zakona u delu mera privremene zabrane obavljanja delatnosti u toku poreske kontrole.

Prema najnovijim izmenama poreski inspektor u toku poreske kontrole izriče poreskom obvezniku zabranu vršenja delatnosti u trajanju do godinu dana ako utvrdi da:

 • poreski obveznik obavlja delatnost tako da robu i usluge ne prati verodostojna dokumentacija od značaja za utvrđivanje poreza
 • poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza tako što se ne uplaćuje dnevni pazar
 • poreski obveznik izbegava utvrđivanje i plaćanje poreza radnim angažovanjem lica koja nemaju zaključen Ugovor o radu ili drugi akt o radnom angažovanju donet u skladu sa propisima, kao i ako ta lica nisu prijavljena nadležnoj organizaciji obaveznog socijalnog osiguranja
 • poreski obveznik promet od prodaje roba ili pružanja usluga ne registruje preko fiskalne kase ili na drugi zakonom propisan način
 • poreski obveznik priređuje igre bez prethidno pribavljenog mišljenja Ministarstva nadležnog za poslove finansija, a u skladu sa propisima koji uređuju oblast igara na sreću.

Zabrana vršenja delatnosti poreskom obvezniku kome su u toku poreske kontrole utvrđene nepravilnosti izriče se:

 • u trajanju do 15 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost prvi put
 • u trajanju do 90 dana ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost drugi put
 • u trajanju do jedne godine ukoliko se u postupku kontrole kod poreskog obveznika utvrdi nepravilnost treći put

Zabrana vršenja delatnosti izriče se za nepravilnosti utvrđene u periodu od 24 meseca od prve utvrđene nepravilnosti u postupku kontrole.

Odredbe ovog člana primenjivaće se na napravilnosti utvrđene rešenjem u postupcima poreskih kontrola donetih od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: