Novine u Zakonu o elektronskoj trgovini

U Skupštini Srbije usvojeni su novi Zakon o trgovini i izmene Zakona o elektronskoj trgovini.

Najznačajnije izmene Zakona o elektronskoj trgovini su:

Fizičko lice može da bude pružalac usluga informacionog društva

Pružanje usluga informacionog društva u komercijalne svrhe može obavljati pravno ili fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti u skladu sa zakonom.

Ugovor može biti zaključen i elektronskim putem, odnosno u elektronskom obliku (osim propisanih izuzetaka).

Slanje komercijalnih poruka je dozvoljeno samo uz pristanak

Slanje komercijalnih poruka elektronskim putem je dozvoljeno isključivo uz prethodni pristanak lica koje je takva vrsta poruke namenjena.

Pružalac usluge dužan je da redovno proverava i prihvata opoziv pristanka koji upućuje lice koje ne želi da prima takve komercijalne poruke.

Ukoliko se ove zakonske odredbe ne poštuju propisane su prekršajne sankcije od 100.000,00 za pravna lice odnosno 20.000,00 dinara za preduzetnike.

Čuvanje podataka tokom pružanja usluga informacionog društva i 30 dana nakon toga

Prema izmenama Zakona o elektronskoj trgovini, pružalac usluga informacionog društva koji prenosi elektronske poruke koje mu je predao korisnik, dužan je da tokom pružanja usluge informacionog društva i minimum 30 dana nakon prestanka pružanja usluge čuva podatke o korisniku usluge informacionog društva, a naročito podatke o IP adresi sa koje korisnik pristupa uslugama informacionog društva tog pružaoca.

Sloboda prekograničnog pružanja usluga – Srbija – EU/EU – Srbija

Prekogranično pružanje usluga je pružanje usluga u Republici Srbiji ili Evropskoj uniji kada pružalac usluge nema sedište, odnosno nije poslovno nastanjen na teritoriji države u kojoj se usluga pruža.

Sloboda prekograničnog pružanja usluga omogućava da domaći pružaoci registrovani u Srbiji mogu da pružaju usluge informacionog društva u zemljama članicama EU korisnicima sa sedištem/prebivalištem u EU, pod jednakim uslovima kao što bi to činili EU pružaoci usluga.

Istovremeno, omogućava se da EU pružaoci mogu usluge informacionog društva da pružaju u Republici Srbiji.

Obaveza uklanjanja nedopuštenog sadržaja u roku od najviše 2 radna dana

Pružalac usluge informacionog društva je dužan da ukloni nedopušteni sadržaj bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema akta organa nadležnog za primenu i postupanje po zakonu čija je odredba povređena, a kojim mu se nalaže uklanjanje nedopuštenog sadržaja.

Ukoliko pružalac usluge postupi suprotno aktu nadležnog organa propisana je sankcija u iznosima od 100.000,00 do 1.500.000,00 dinara za pravno lice, odnosno 10.000,00 do 300.000,00 dinara za preduzetnika.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl. glasniku RS”, odnosno 30. jula 2019. godine, osim odredaba novog člana 5a i člana 21. st. 3. i 4), koje se primenjuju od dana ulaska Republike Srbije u Evropsku uniju.

Autor: AKTIVA sistem

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: