Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i Pravilnika o transfernim cenama

neuskladjenost_zakonaNabavili ste osnovno sredstvo vrednosti ispod 8.000.000 dinara od povezanog lica. Pretpostavimo da je ovo jedina transakcija koju ste imali sa povezanim licem u toku fiskalne godine. Da li je potrebno sastaviti Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku? Kako odrediti osnovicu za obračun poreske amotizacije sredstva koje je nabavljeno od povezanog lica?

Izveštaj o transfernim cenama

Transferne cene u srpskom zakonodavstvu su regulisne Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcije među povezanim licima. U skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama izveštaj u skraćenom obliku može podneti poreski obveznik koji ima transakcije sa povezanim licem, izuzev zajmova i kredita, koje ispunjavaju jedan od dva uslova:
– da je transakcija sa povezanim licem jednokratna u godini za koju se podnosi poreski bilans i da njena vrednost nije veća od 8.000.000 dinara; i/ili
– da ukupna vrednost transakcija sa jednim povezanim licem u toku godine za koju se podnosi poreski bilans nije veća od 8.000.000 dinara.

U slučaju koji smo naveli u uvodu poreski obveznik je nabavio sredstvo vrednosti ispod 8.000.000 dinara i takva transakcija se u toku poreske godine desila samo jednom (jednokratna transakcija). Ovo znači da je ispunjen uslov za sastavljanje izveštaja u skraćenom obliku. Suština olakšice je da se za transakcije sa povezanim licima manje vrednosti ne analiziraju (odnosno ne sprovodi se funkcionalna, ekonomska analiza i analiza uporedivosti) kako ne bismo došli u situaciju da su troškovi izrade Izveštaja o transfernim cenama veći od potencijalnog prihoda koji bi država ostvarila ubiranjem poreza.

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku obavezno sadrži sledeće podatke:
– opis transakcije;
– vrednost transakcije;
– podatke o povezanom licu sa kojim je transakcija izvršena.

Poreska amortizacija

Odredbama člana 10a Zakona o porezu na dobit pravnih lica propisano je da u slučaju da je stalno sredstvo nabavljeno iz transakcije sa povezanim licem osnovicu za njegovu amortizaciju čini manji od dva iznosa:
– transferna nabavna cena stalnog sredstva;
– nabavna cena stalnog sredstva utvrđena primenom principa „van dohvata ruke”.

Dakle ovo praktično znači da ukoliko ste iskoristili olakšicu definisanu Pravilnikom o transfernim cenama i shodno tome niste sastavili Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku, vi niste utvrdili nabavnu cenu tog sredstva primenom principa „van dohvata ruke”. Kako onda utvrditi osnovicu za poresku amortizaciju tog sredstva?

Zakon o porezu na dobit ne propisuje izuzetak kada je u pitanju transakcija nabavke osnovnog sredstva za koju u skladu sa Pravilnikom postoji mogućnost sastavljanja izveštaja o transfernim cenama u skraćenom obliku. Drugim rečima, s obzirom da Zakon i Pravilnik nisu usklađeni, primena člana 10a Zakona potpuno obesmišljava olakšicu koja je definisana u Pravilniku, kada se radi o ovoj vrsti transakcije.

S obzirom da poreske kontrole za transferne cene još uvek nisu počele, niti je Ministarstvo finansija javno istupilo sa uputstvom/objašnjenjem/mišljenjem kako postupiti u ovoj situaciji, poreski obveznici sasvim opravdano imaju dilemu kako da postupe a ne prekrše pravila. U principu Zakon ima jaču pravnu snagu od Pravilnika, ali njegovom primenom povećavaju se troškovi poslovanja (angažovanje eksternih konsultanata za potrebe analize ove transakcije) što znači da je obesmišljena suština olakšice definisane u Pravilniku koju smo naveli u prvom delu teksta.

Ukoliko imate ovakvu situaciju i želite da se osigurate, podnesite zahtev za mišljenje Ministarstva finansija u što kraćem roku kako biste im ostavili dovoljno vremena da daju odgovor (nadamo se pre roka za podnošenje poreskog bilansa i izveštaja o transfernim cenama).

Izvor: company1rs.simplesite.com, 30.11.2016.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: