Naknade troškova službenog putovanja u inostranstvo isplaćene u dinarima knjiže se u dinarima

Način knjiženja troškova službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima, odnosno da li se knjiženje tih troškova može isključivo vršiti u dinarima bez iskazivanja strane valute u kojoj su pojedini računi za usluge primljeni na službenom putu u inostranstvu?


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1200/2016-04 od 16.5.2016. godine)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, broj: 62/13, u daljem tekstu: Zakon) uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica, organizacija računovodstva i računovodstvene isprave, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja i godišnjeg izveštaja o poslovanju, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo, kao i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

Odredbama člana 7. stav 1. Zakona propisano je da pravna lica, odnosno preduzetnici opštim aktom, u skladu sa ovim zakonom, uređuju organizaciju računovodstva na način koji omogućava sveobuhvatno evidentiranje, kao i sprečavanje i otkrivanje pogrešno evidentiranih poslovnih promena, uređuju interne računovodstvene kontrolne postupke, utvrđuju računovodstvene politike, određuju lica koja su odgovorna za zakonitost i ispravnost nastanka poslovne promene i sastavljanje i kontrolu računovodstvenih isprava o poslovnoj promeni, uređuju kretanje računovodstvenih isprava i utvrđuju rokove za njihovo dostavljanje na dalju obradu i knjiženje u poslovnim knjigama.

Članom 31. Zakona utvrđeno je da se poslovne knjige, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka i druge finansijske informacije sastavljaju na srpskom jeziku. Iznosi u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima, odlukama, kao i druge finansijske informacije izražavaju se u dinarima.

Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 31/11, 119/12 i 139/14) propisano je da se za potrebe knjigovodstva i statistike primenjuje zvanični srednji kurs dinara, koji se formira na način utvrđen propisom Narodne banke Srbije (u daljem tekstu: NBS).

U prilogu predmetnog zahteva dostavljeno je i mišljenje NBS u smislu da se u slučaju naknade troškova za službeni put u inostranstvo, plaćanje, naplaćivanje i prenos može vršiti, pored deviza odnosno efektivnog stranog novca, i u dinarima.

Imajući u vidu navedeno, mišljenje Ministarstva finansija je da nema smetnji da se evidentiranje (knjiženje) poslovnih promena koje se odnose na troškove nastale po osnovu službenog puta u inostranstvo, u situaciji kada su isti isplaćivani u dinarima, vrši upravo u dinarima.

S tim u vezi, Ministarstvo posebno napominje da bi za potrebe evidentiranja (knjiženja) u poslovnim knjigama sve troškove službenog puta u inostranstvo, a u vezi sa kojim su pojedini računi prvobitno bili iskazani u deviznom iznosu, trebalo preračunati u dinare primenom srednjeg kursa NBS koji važi na dan završetka službenog putovanja.

Odgovor u vezi sa primenom propisa dat je prema podacima iznetim u zahtevu. Ministarstvo finansija napominje da, shodno članu 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini („Sl. glasnik PC“, br. 9/10), Narodna skupština donosi autentično tumačenje zakona, kao i da, u skladu sa članom 80. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik PC“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), mišljenja organa državne uprave nisu obavezujuća.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: