Nacrti izmena i dopuna zakona iz oblasti PDV-a, fiskalizacije, poreza na imovinu i poreskog postupka

Na internet stranici Ministarstva finansija upravo su objavljeni:

Prema informaciji sa sajta MF, eventualne sugestije i primedbe zainteresovana lica mogu da dostave Sektoru za fiskalni sistem putem elektronske pošte na adresu: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, najkasnije do 14. novembra 2022. godine, do 15.30 sati.

Izmene i dopune Zakona o PDV-u primenjivaće se od 1. januara 2023. godine, izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu takođe od 1. januara 2023, odnosno počev od poreza na imovinu za tu godinu, dok će izmene i dopune Zakona o fiskalizaciji i ZPPPA stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Za potrebe ove vesti izdvajamo nekoliko najvažnijih izmena i dopuna Zakona o PDV-u.

U članu 28. Zakona o PDV-u, koji uređuje pravo na odbitak prethodnog poreza, propisuje se da računom iz stava 2. tačka 1) ovog člana (misli se na račun kao osnov odbitka prethodnog poreza) smatra se elektronska faktura koja je prihvaćena, odnosno za koju se smatra da je prihvaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje.

Navedena odredba propisuje se sa ciljem usklađivanja sa Zakonom o elektronskom fakturisanju. Međutim, mnogo važnije je novo pravilo u vezi sa poreskim periodom u kojem obveznik stiče pravo na odbitak prethodnog poreza – posmatrano u odnosu na datum izdavanja elektronske fakture.

Naime, prema predloženom novom stavu 6. člana 28. Zakona o PDV-u, ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa ovim zakonom, obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza najranije za poreski period u kojem je poreska obaveza nastala, nezavisno od toga da li je elektronska faktura izdata na dan nastanka poreske obaveze ili posle tog dana.

Na primer, pretpostavimo da je elektronska faktura za promet usluge zakupa za januar 2023. godine izdata 4. februara. Zakupac je prihvatio elektronsku fakturu pre nego što je u zakonskom roku (do 15. februara) podneo poresku prijavu za januar. Prema trenutno važećem pravilu, zakupac bi pravo na odbitak prethodnog poreza mogao da koristi najranije u februaru, iako zakupodavac PDV duguje u januaru. Međutim, prema predloženoj izmeni, zakupac će pravo na odbitak prethodnog poreza moći da koristi već u januaru, u skladu sa opštim uslovima.

Ovo je svakako značajna i za većinu obveznika korisna izmena.

Za potrebe utvrđivanja osnovice za PDV propisuje se posebno pravilo u slučaju samo određenih prometa povezanim licima, u smislu da osnovica za taj promet dobara i usluga ne može da bude manja od tržišne vrednosti. Naime, kod prometa dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu ovog zakona, uz naknadu koja je niža od tržišne vrednosti, kod kojeg sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara, odnosno usluga, bez PDV. Istovremeno, precizno se definiše šta se smatra tržišnom vrednošću u smislu Zakona o PDV-u.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: