Način evidentiranja prometa bez naknade preko elektronskog fiskalnog uređaja

Od početka primene Zakona o fiskalizaciji postoji dilema: Da li se promet bez naknade evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja i na koji način?

Naime, propisima iz oblasti fiskalizacije nije posebno uređena obaveza evidentiranja prometa na malo bez naknade preko elektronskog fiskalnog uređaja. Međutim, prema našim saznanjima, Ministarstvo finansija i Poreska uprava (u nastavku: MF i PU) usaglasili su stavove koje prenosimo u nastavku ove vesti. Ukratko, suština je da se po ovom pitanju propisi o fiskalizaciji zasnivaju na propisima o PDV-u, tako da u slučaju kada se promet bez naknade izjednačava sa prometom uz naknadu u smislu popisa o PDV-u, postoji obaveza evidentiranja tog prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja.

U tom smislu, prema usaglašenim stavovima MF i PU, kod prometa bez naknade (poklona) postoji obaveza evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja u skladu sa pravilima koja su u nastavku objašnjena, tako što se u fiskalnom računu navodi šifra koju obveznik fiskalizacije koristi za označavanje dobra, odnosno usluge iz člana 5. stava 2. tačka 6) Zakona o fiskalizaciji.

Kako bi se fiskalni račun (Promet Prodaja) na kome se evidentira promet bez naknade razlikovao od drugih fiskalnih računa (Promet Prodaja) potrebno je da obveznik fiskalizacije navede šifru GTIN i oznaku 0, zatim navodi naziv tog dobra koji se poklanja, količinu, jedinicu mere, kao i bruto cenu po jedinici mere u dinarima, i iskazuje propisanu oznaka poreske stope za PDV, a kao sredstvo plaćanja navodi se “drugo bezgotovinsko plaćanje”.

To znači da obveznik fiskalizacije kod evidentiranja prometa bez naknade, za sva dobra i usluge vrednosti preko 2.000 dinara izdaje fiskalni račun, s tim da je u obavezi da za prometovana dobra bez naknade izda poseban fiskalni račun, što znači da se evidentiranje prometa bez naknade ne može evidentirati na istom fiskalnom računu na kome se evidentiraju druga dobra i usluge.

Kada su u pitanju pokloni male vrednosti (uzorci, reklamni materijal i dr) oni se ne evidentiraju preko elektronskog fiskalnog uređaja (igračke, testeri, šoljice i slično). Prema odredbama član 6. stav 1. tačka 4) Zakona o PDV-u, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, nije izvršen kod davanja reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, ako se daju povremeno različitim licima.

Međutim, obaveza obračunavanja PDV postoji, ako, u skladu sa članom 21. Pravilnika o PDV-u, ukupna vrednost reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti iz čl. 19. i 20. ovog pravilnika u poreskom periodu bude veća od 0,25% ukupnog prometa obveznika PDV-a u tom poreskom periodu. Podrazumeva se da je obveznik dužan da vodi evidenciju o prometu koji ne podleže PDV-u, saglasno odredbama člana 212. stav 1. tačka 9) Pravilnika o PDV-u. Međutim, ova evidencija može i treba da se vodi na osnovu druge dokumentacije, a ne preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Ukoliko obveznik fiskalizacije, na primer pored kafe, poklanja šoljicu za kafu koja je njegov sopstveni proizvod, a proizvod je obeležen da nije za prodaju, na njemu je nalepnica “gratis” zalepljena preko bar koda, u ovom slučaju, postoji obaveza da se promet evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja, tako što se evidentira kao novi proizvod, npr. Akcija “200 grama kafe + šoljica za kafu”, po ceni kafe, što znači da nema zaduživanja obveznika za PDV na šoljicu za kafu.

Takođe, postoji obaveza evidentiranja prometa na malo u slučaju kada obveznik fiskalizacije poklanja npr. lap top vrednosti 70.000 dinara i to na prethodno opisan način. Dakle, u ovom slučaju izdaje se fiskalni račun Promet Prodaja, označava šifra GTIN 0, naziv proizvoda na primer lap top – poklon, količina, jedinica mere, bruto cena po jedinici mere u dinarima (70.000) i iskazuje se poreska stopa za PDV od 20%, a kao sredstvo plaćanja navodi se “drugo bezgotovinsko plaćanje”.

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: