Mogućnost odlaganja plaćanja dugovanog poreza po osnovu tekućih obaveza

(Mišljenje Ministarstva finansija iz Biltena MF, br. 430-00-00473/2017-04 od 1.6.2018. god.)

Odredbama člana 73. st. 1−4. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 − ispravka, 23/03 − ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 − dr. zakon, 62/06 − dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 − dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 − ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 − autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16 i 30/18, u daljem tekstu: ZPPPA) propisano je da Poreska uprava može, na obrazloženi zahtev poreskog obveznika, u celosti ili delimično, odložiti plaćanje dugovanog poreza, pod uslovom da plaćanje dugovanog poreza:

  1. za poreskog obveznika predstavlja neprimereno veliko opterećenje;
  2. nanosi bitnu ekonomsku štetu poreskom obvezniku

Uslove iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Vlada.

O odlaganju plaćanja dugovanog poreza, po ispunjenju uslova iz st. 1. i 2. ovog člana, odlučuje:

  1. ministar ili lice koje on ovlasti − na osnovu pismenog predloga rukovodioca organizacione jedinice Poreske uprave prema glavnom mestu poslovanja, odnosno mestu prebivališta poreskog obveznika − osim za izvorne javne prihode jedinica lokalne samouprave;
  2. gradonačelnik, odnosno predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, jedinice lokalne samouprave kojoj pripadaju izvorni javni prihodi čija naplata se odlaže u skladu sa ovim zakonom.

Odlukom iz stava 3. ovog člana može se odobriti odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate, ali najduže do 60 meseci, uz mogućnost korišćenja odloženog plaćanja do 12 meseci.

Odredbama člana 74. st. 7−12. ZPPPA propisano je da ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug, vodeći računa o efikasnosti naplate, naplatiti:

  1. iz sredstava obezbeđenja;
  2. u postupku prinudne naplate poreskog duga.

Ako se poreski obveznik iz stava 6. ovog člana ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, osim u slučaju ako je podneo zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni dugovani porez naplatiti u postupku prinudne naplate nad obveznikom.

Poreski obveznik za koga je Poreska uprava po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje iz st. 7. i 9. ovog člana, nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja tog dugovanog poreza.

Zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze iz st. 7. i 9. ovog člana, poreski obveznik može da podnese najkasnije u roku od dva dana od dana dospelosti te tekuće obaveze.

Kada Poreska uprava u postupku odlučivanja ne prihvati zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze iz st. 7, 9. i 11. ovog člana, poreski obveznik je dužan da tu tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja akta kojim Poreska uprava odbija navedeni zahtev. Ako poreski obveznik u naloženom roku ne plati tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom obračunatom u skladu sa ovim zakonom, smatra se da su ispunjeni uslovi za primenu st. 7. i 9. ovog člana.

Prema tome, poreski obveznik kome je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza (ukoliko isto predstavlja neprimereno veliko opterećenje), može da podnese zahtev za odlaganje plaćanja tekuće obaveze, u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza i to najkasnije u roku od dva dana od dana dospelosti te tekuće obaveze.

Nadležni poreski organ može odobriti odlaganje plaćanja te tekuće obaveze ukoliko poreski obveznik ispuni propisane uslove.

Ukoliko nadležni poreski organ ne prihvati zahtev za odlaganje plaćanja te tekuće obaveze, poreski obveznik je dužan da tu tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom, plati u roku od pet dana od dana dostavljanja akta kojim nadležni poreski organ odbija navedeni zahtev, vodeći računa da žalba ne odlaže izvršenje navedenog akta.

Ukoliko poreski obveznik u naloženom roku ne plati tekuću obavezu, sa pripadajućom kamatom, nadležni poreski organ po službenoj dužnosti ukida rešenje i dospeli, a neplaćeni porez naplaćuje ili iz sredstava obezbeđenja ili u postupku prinudne naplate nad obveznikom.

Sa druge strane, u slučaju kada je poreskom obvezniku ukinuto rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza, on nema pravo da ponovo podnese zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza koji je bio obuhvaćen ukinutim rešenjem.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: