Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine objavio je konkurs za dugoročne kredite koji će se dodeljivati za finansiranje trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja.

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji su u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu razvrstani kao mikro, malo ili srednje pravno lice. Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva iz kredita se ne mogu koristiti za organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti, proizvodnju nafte i naftnih derivata, proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

3. USLOVI KREDITIRANjA

– Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, od 500.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara.

– Primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednji kurs evra NBS na dan uplate ili isplate.

– Rok vraćanja kredita: 48 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period.

– Grejs period: 6 meseci.

– Anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

– U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Izvor: srbijatrade.rs | 24.01.2017.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: