Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji grada Novog Sada u 2015. godini

Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenih lica za samostalan rad u struci i sticanje uslova za polaganje stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse se finansira 12 meseci za 50 lica sa završenim visokim obrazovanjem (četiri godine fakulteta ili master), 9 meseci za 20 lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i 6 meseci za 40 lica sa srednjim obrazovanjem, i namenjena je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme.

Tokom trajanja programa stručne prakse Grad Novi Sad finansira:
1. angažovanim licima novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
– 17.000 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,
– 19.000 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
– 21.000 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem,
2. doprinose za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom, i
3. nakon završetka programa stručne prakse troškove polaganja stručnog ispita u visini 10.000 dinara.

Uslovi za poslodavce:

Da ima registrovanu delatnost na teritoriji Grada Novog Sada
Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
Da je posebnim zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža odnosno polaganja stručnog ispita;
Da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Gradu i Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
Da ima najmanje jedno zaposleno lice;
Da osposobljava nezaposleno lice sa evidencije Nacionalne službe u Novom Sadu koje:
– ima srednje, više ili visoko obrazovanje,
– nema radnog iskusva u struci;
Da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora koji ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:
– ima odgovarajuću struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i lice koje se
osposobljava,
– ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci.

Obaveze poslodavca

Poslodavci kojima se odobre sredstva za finansiranje stručnog osposobljavanja pripravnika, poslodavac, je u obavezi da:
– stručno osposobljava nezaposleno lice u dužini trajanja ugovorne obaveze;
– osposobi nezaposleno lice za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom;
– dostavlja Nacionalnoj službi izveštaje o prisutnosti lica na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
– dostavi Nacionalnoj službi izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;
– organizuje licu polaganje stručnog ispita za samostalan rad, odnosno obezbedi dokaze o
osposobljavanju neophodne za polaganje ispita pred nadležnim organom;
– izda potvrdu o obavljenoj stručnoj praksi, odnosno položenom stručnom ispitu;
– omogući Nacionalnoj službi kontrolu realizacije ugovornih obaveza; i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora
u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Integralni tekst Javnog poziva pronađite ovde.

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: