Evidentiranje avansnog plaćanja i prometa na elektronskom fiskalnom uređaju

Mnogim obveznicima fiskalizacije, a naročito novim obveznicima iz oblasti ostalog obrazovanja, kao i postojećim obveznicima iz oblasti turizma, izdavanje avasnih računa proizvodi teškoće u poslovanju. Pored toga, često se postavlјa i pitanje kada evidentirati avans i da li baš svaki avans mora da se evidentira ili to može da se uradi zbirno na kraju meseca. kao i kako i kada evidentirati avanse i promet kada se plaćanje vrši čekovima sa odloženim datumom.

Prema odredbama člana 165. Pravilnika o PDV, kada obveznik PDV u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet dobara i usluga za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja računa po osnovu primlјene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Navedeno pravilo ne važi za fiskalne račune i promet koji se evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Računom za avans, u smislu Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa (u dalјem tekstu: Pravilnik), smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primlјenog avansa za budući promet na malo.

Osnovno pravilo u vezi sa izdavanjem fiskalnih računa za avans je da se oni izdaju istovremeno kada se obavi naplata pre izvršenog prometa (gotovinom, čekom, platnom karticom, instant plaćanjem).

U slučaju izdavanja računa za avans koji se odnosi na plaćanje izvršeno nalogom za uplatu ili nalogom za prenos (“prenos na račun”), ovaj račun može se izdati najkasnije narednog radnog dana od dana prijema avansne uplate. Tom prilikom, u fiskalnom računu za avans se, pored podataka o vremenu sačinjavanja fiskalnog računa (dan, mesec, godina, sat, minut i sekund), iskazuje i datum kada su sredstva preneta na račun obveznika fiskalizacije. Ukoliko je obveznik svestan virmanske uplate istog dana kada je i izvršena, može izdati račun Avans Prodaja i tog istog dana.

Kada se naplata i isporuka robe (preuzimanje od strane kupca) vrše istog dana, obveznik fiskalizacije može da izda samo fiskalni račun za promet. Prema tome, u ovom slučaju obveznik fiskalizacije nema obavezu da kupcu izda prvo avansni fiskalni račun, a zatim konačni račun za promet.

Međutim, kada kupac izvrši uplatu jednog dana, a preuzima robu narednog dana, obveznik fiskalizacije je dužan da izda prvo avansni račun, a da prilikom isporuke robe izda konačan fiskalni račun. U slučaju kada je plaćanje izvršeno prenosom na račun, pa se avansni račun izdaje narednog dana, a kupac tog istog narednog dana preuzima robu, na taj dan izdaje se prvo avansni račun, a zatim i konačni račun (jedan za drugim).

U nastavku dejemo tipične primere poslovanja sa platnim karticama i čekovima i objašnjenja u vezi sa načinom evidentiranja plaćanja, odnosno prometa.

1. Naplata pomoću platnih kartica

Ako se vrši promet na malo – prodaja dobara, kod koje se obaveza izmiruje platnom karticom, a obveznik fiskalizacije je naplatio naknadu ili deo naknade na dan kada je izvršio promet dobara, odnosno posle izvršenog prometa dobara, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za promet dobara na dan izvršenog prometa.

Ako se vrši promet na malo – prodaja dobara, kod koje se obaveza izmiruje platnom karticom, a obveznik fiskalizacije je naplatio ukupan iznos naknade dana koji je raniji od dana prometa dobara, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za avans na dan na koji naplatio naknadu i fiskalni račun za promet dobara na dan izvršenog prometa.

Ako se vrši promet na malo – prodaja dobara, kod koje se obaveza izmiruje platnom karticom, a obveznik fiskalizacije je naplatio deo naknade dana koji je raniji od dana prometa dobara i deo naknade dana koji je kasniji od datuma prometa dobara, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za avans na dan na koji je naplatio deo naknade pre izvršenog prometa dobara i fiskalni račun za promet dobara na dan izvršenog prometa.

Napominjemo, ako je obveznik fiskalizacije više puta naplatio deo naknade pre izvršenog prometa, dužan je da po osnovu svake naplate izda račun za avans.

2. Naplata pomoću čekova

Prijem čekova ne dovodi do obaveze izdavanja fiskalnog računa za avans, odnosno fiskalnog računa za promet, ako su dogovoreni datumi izdavanja čekova kasniji od datuma kada je obveznik fiskalizacije primio čekove.

Ako se vrši promet na malo – prodaja dobara, za koji se obaveza izmiruje čekovima kod kojih je kao dogovoreni datum izdavanja naveden datum prometa dobara, odnosno datumi koji su kasniji od datuma prometa dobara u slučaju tzv. prodaje na rate, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za promet dobara na dan izvršenog prometa.

Ako se vrši promet na malo – prodaja dobara, za koji se obaveza izmiruje čekovima kod kojih su kao dogovoreni datumi izdavanja čekova navedeni datumi raniji od datuma prometa dobara i datumi kasniji od datuma prometa dobara, obveznik fiskalizacije izdaje fiskalni račun za avans po osnovu svakog čeka kod kojeg je kao dogovoreni datum izdavanja naveden datum raniji od datuma prometa i fiskalni račun za promet dobara na dan izvršenog prometa.

Izvor: Privredni savetnik

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: