Evidentiranja prometa na malo subjektima javnog sektora

Ministar finansija doneo je Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost, koji je objavlјen u “Službenom glasniku RS” br. 59/22 od 20. maja 2022. godine i koji stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja.

U Pravilniku o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 37/21, 64/21, 127/21 i 49/22), posle člana 198. dodaje se član 198a, koji glasi:

“Za promet dobara i usluga za koji je izdat fiskalni račun u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV na zahtev subjekta javnog sektora određenog propisima kojima se uređuje elektronsko fakturisanje izdaje elektronsku fakturu u skladu sa tim propisima.

Zahtev iz stava 1. ovog člana naročito sadrži:

  1. broj fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana;
  2. izjavu subjekta javnog sektora da PDV iskazan u fiskalnom računu iz stava 1. ovog člana nije korišćen kao prethodni porez, odnosno da je izvršena ispravka odbitka prethodnog poreza.

Posle izdavanja elektronske fakture iz stava 1. ovog člana, obveznik PDV može da izda fiskalni račun u kojem je naveden podatak “refundacija” za promet za koji je izdat fiskalni račun i elektronska faktura iz stava 1. ovog člana.”

Na ovaj način (trajno ili privremeno) rešava se pitanje evidentiranja prometa na malo koji obave obveznici PDV subjektima javnog sektora u sistemu elektronskih faktura.

Mnogi pretplatnici obraćali su nam se sa konstatacijom da se fiskalni računi koji su izdati sa identifikacijom kupca (vrsta kupca 12 i PIB i JBKJS) ne vide u sistemu elektronskih faktura.

Prema našim saznanjima efiskalizacija i efakture trebalo bi da funkcionišu kao povezani sistemi, ali dokumenti uneti sistem za upravlјanje fiskalizacijom (fiskalni računi izdati sa identifikacijom kupca iz javnog sektora) još uvek se ne vide u sistemu elektronskih faktura.

Zbog toga je propisano da, nakon nabavke dobara i usluga u maloprodajnom objektu, subjekat javnog sektora može se obratiti obvezniku PDV koji mu je izdao fiskalni račun sa zahtevom da mu izda elektronsku fakturu. Pri tome se u zahtevu poziva na broj fiskalnog računa za koji želi da mu se izda elektronska faktura i izjavlјuje da nije koristio prethodni PDV koji je iskazan u fiskalnom računu ili da je ispravio odbitak prethodnog PDV.

Izvor: Privredni savetnik

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: