Dopunjena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima

Na sednici Vlade održanoj 24. aprila 2020. godine, usvojena je Uredba o dopunama Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (u nastavku: Uredba) očigledno nisu izvršene sa ciljem da se značajnije popravi tekst Uredbe već zbog drugih razloga.

Naime, ispostavilo se da su pojedini privredni subjekti brisani iz Evidencije korisnika javnih sredstava, a navedeni su na Spisku korisnika javnih sredstava koji je objavljen u Službenom glasniku RS broj 93/19, što je za posledicu moglo da ima da takvi privredni subjekti neosnovano budu uskraćeni za pravo na korišćenje mera propisanih Uredbom.

Drugi razlog za izmenu Uredbe je uočena mogućnost zloupotrebe u smislu da radnik u toku meseca prelazi iz jedne firme u drugu, što je moglo da dovede do toga da oba poslodavca za istog radnika i za isti mesec ostvare pun iznos bespovratnih novčanih sredstava.

Osim navedenih izvršena su još neka manje značajna preciziranja.

U vezi sa Uredbom je i Pravilnik o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19, čije donošenje se očekuje. Ovim pravilnikom bliže se uređuje postupak i način odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom. Dakle, reč je o pravilniku koji će se odnositi na odlaganje plaćanja javnih prihoda (na najviše 24 rate) čija je dospelost prethodno odložena u skladu sa Uredbom. U tom smislu, ovaj pravilnik nije od značaja pre 4. januara 2021. godine.

U nastavku ukazujemo na sadržinu dopuna Uredbe.

1. Utvrđivanje broja zaposlenih po osnovu kojih se ostvaruje pravo na direktna davanja (u slučaju mikro, malih i srednjih pravnih lica i preduzetnika)

U članu 9. posle stava 3 dodaju se st. 4 i 5 koji glase:

“Broj zaposlenih iz stava 1. alineja 2. ovog člana umanjuje se i za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 10. aprila 2020. godine pa do 30. aprila 2020. godine prestao radni odnos.

Broj zaposlenih iz stava 1. alineja 3. ovog člana umanjuje se i za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. maja 2020. godine pa do 31. maja 2020. godine prestao radni odnos.

U skladu sa navedenim, iznos bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta koji će privrednom subjektu da bude uplaćen u junu 2020. godine, utvrđuje se kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, umanjeno za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 10. aprila 2020. godine pa do 30. aprila 2020. godine prestao radni odnos.

Iznos bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta koji će privrednom subjektu da bude uplaćen u julu 2020. godine utvrđuje se kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, umanjeno za broj zaposlenih kojima je kod privrednog subjekta počev od 1. maja 2020. godine pa do 31. maja 2020. godine prestao radni odnos.

U pogledu iznosa koji će privrednim subjektima biti uplaćen u maju 2020. godine, nije propisano umanjivanje broja zaposlenih po prethodno navedenom principu. Podsećamo da se iznos bespovratnih novčanih sredstava koji će privrednom subjektu biti uplaćen u maju 2020. godine utvrđuje u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

2. Utvrđivanje broja zaposlenih po osnovu kojih velika pravna lica ostvaruju direktna davanja

U slučaju velikih pravnih lica (kod kojih se direktno davanje ostvaruje samo za određene zaposlene), dopunjene su odredbe člana 10. stav 3. alineje 2. i 3. Uredbe, tako da sada glase:

Bespovratna novčana sredstava iz stava 1. ovog člana, isplaćuju se:

  • u junu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za april 2020. godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu aprilu 2020. godine;
  • u julu 2020. godine u iznosu proizvoda 50% osnovne minimalne neto zarada za mart 2020. i broja zaposlenih iz stava 1. ovog člana uvećanog u skladu sa stavom 2. ovog člana, za čije naknade zarada je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD za maj 2020. godine, a za koje se rešenje o prekidu rada odnosi na najmanje 15 radnih dana u mesecu maju 2020. godine.

3. Rok do kojeg privredni subjekti imaju obavezu da iskoriste direktna davanja

Dopunama Uredbe propisano je da svi privredni subjekti imaju obavezu da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoriste najkasnije do 15. avgusta 2020. godine.

Istovremeno, u članu 12. se posle stava 3. dodaje stav 4. kojim se propisuje da se povraćaj direktnih davanja iz stava 3. alineja 2. ovog člana vrši se na poseban namenski račun kod Ministarstva finansija – Uprava za trezor iz člana 13. stav 1. ove Uredbe. Reč je o povraćaju direktnih davanja od strane privrednih subjekata koji izgube pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja.

4. Preciziranje značenja dividende u smislu uredbe

Prema novom stavu 4. člana 16. Uredbe, pod dividendama u smislu ovog člana se podrazumevaju sve isplate koje svojim vlasnicima izvrši privredno društvo po osnovu njihovog vlasništva nad akcijama, odnosno udelima tog privrednog društva.

Dakle, precizirano je da se pojam dividenda odnosi i na isplate učešća u dobiti članovima društva koja nisu akcionarska. Takođe, sada bi trebalo da je jasno da se zabrana odnosi samo na isplate po osnovu kapitala, a ne i na isplate po osnovu radnog odnosa (npr. u slučaju člana društva koji je ujedno i zaposlen u društvu).

Inače, i pre ove dopune bilo je nesporno da se mera zabrane isplate dividende ne odnosi na preduzetnike.

5. Privredni subjekti koji su brisani iz evidencije korisnika javnih sredstava

Prema novom članu 19a Uredbe, privredni subjekti u privatnom sektoru koji su, u periodu od dana stupanja na snagu Pravilnika o spisku korisnika javnih sredstava (Službeni glasnik RS’, broj 93/19), zaključno sa danom stupanja na snagu Uredbe o dopuni Uredbe, brisani sa Spiska korisnika javnih sredstava iz Evidencije korisnika javnih sredstava, koja se vodi kao elektronska baza podataka kod Uprave za trezor, stiču pravo na otvaranje posebnog namenskog računa iz člana 13. st. 2 i 3. ove uredbe, kao i na fiskalne pogodnosti i direktna davanja pod uslovima propisanim ovom uredbom.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: