Donet je Zaključak Vlade o novim merama podrške privrednim subjektima

Na sednici Vlade (30. jula 2020), na predlog Ministarstva finansija, donet je Zaključak (sa 14 tačaka), kojim Vlada daje saglasnost da se privrednim subjektima, pod određenim uslovima, isplate dodatna direktna davanja i odobri odlaganje plaćanja pojedinih javnih prihoda.

Dakle, kao i u slučaju Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima (u nastavku: Uredba), tako su i Zaključkom uređene dve vrste mera, i to:

 • direktna davanja – bespovratna uplata novčanih sredstava;
 • fiskalne pogodnosti (odlaganje dospelosti određenih javnih prihoda).

Na osnovu pravila definisanih Zaključkom, privredne subjekte praktično možemo da svrstamo u četiri kategorije, i to:

 1. privredni subjekti (osim velikih pravnih lica) koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja su im isplaćena u julu;
 2. velika pravna lica (na osnovu finasijskih izveštaja za 2018. godinu) koja su imala pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i tо pravo nisu izgubila;
 3. privredni subjekti koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, ali ne spadaju u grupe iz prve dve tačke (npr. subjekt koji je imao pravo na mere u skladu sa Uredbom, ali ih nije prihvatio);
 4. privredni subjekti koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV-a (misli se na fizička lica koja imaju status: preduzetnik drugo lice) nakon 15. marta a zaključno 20. jula 2020. godine.

U zavisnosti od kategorije kojoj privredni subjekt pripada zavisi njegovo postupanje u postupku ostvarivanja prava na nove mere (u smislu podnošenja poreskih prijava, iznosa direktnog davanja, odlaganja dospelosti javnih prihoda, otvaranja namenskog računa i dr.). U tom smislu, u svakom konkretnom slučaju treba prepoznati kategoriju kojoj privredni subjekt pripada, a zatim sagledati pravila propisana za tu grupu privrednih subjekata. Naime, pravila su različita, kako u pogledu ostvarivanja prava na direktna davanja, tako i u pogledu prava na odlaganje dospelosti javnih prihoda.

Direktna davanja privrednim subjektima

Privrednim subjektima iz prve tačke isplaćuju se dodatna direktna davanja iz budžeta u avgustu i septembru 2020. godine. U svakom od navedena dva meseca, privrednim subjektima se vrši bespovratna uplata novčanih sredstava u visini od 60% direktnih davanja koja su im isplaćena u julu 2020. godine. Ova kategorija privrednih subjekata dodatne uplate ostvaruje praktično po automatizmu, bez obaveze preduzimanja bilo koje radnje (podnošenje prijave, zahteva i sl.). Međutim, ukoliko privredni subjekt želi da koristi pogodnost u vidu odlaganja plaćanja poreza i doprinosa na zarade, ima obavezu podnošenja poreske prijave u skladu sa definisanim uslovima (detaljnije u tački 3. ove vesti).

Velika pravna lica (kategorija privrednih subjekata iz druge tačke) ostvaruju pravo na dodatna direktna davanja pod uslovom da najkasnije do 15. avgusta 2020. godine dostave Obrazac SL, za jun i jul 2020. godine. Broj zaposlenih naveden u Obrascima SL za jun i jul množi se iznosom od 50% minimalne zarade za mart 2020. godine, što iznosi 15.183,52 dinara. Prva uplata direktnog davanja biće izvršena u avgustu, a druga u septembru 2020. godine.

Treća kategorija privrednih subjekata ima pravo na direktna davanja u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine (36.440,45 dinara) po zaposlenom, pod određenim uslovima. Potrebno je, najkasnije do 15. septembra 2020. godine, podneti Obrazac PPP-PD za obračunski period avgust, pri čemu se u polje 1.4. – datum plaćanja unosi 5. januar 2021. godine. Dakle, podnosi se samo jedna prijava sa datumom plaćanja: 5. januar 2021, i biće izvršena jedna uplata (najverovatnije do kraja septembra).

Novoosnovani privredni subjekti (iz tačke 4 naše kategorizacije), podeljeni su u dve grupe, i to:

 • privredni subjekti koji imaju zaposlene, odnosno podnose Obrazac PPP-PD – ova grupa prijavu za avgust podnosi najkasnije do 15. septembra 2020, sa datumom plaćanja: 5. januar 2021;
 • privredni subjekti koji ne podnose Obrazac PPP-PD (preduzetnik paušalac, preduzetnik drugo lice, kao i preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik koji se nisu opredelili za ličnu zaradu, što znači da ne podnose pojedinačnu poresku prijavu) – ova grupa ne podnosi Obrazac PPP-PD, već pravo na direktna davanja ostvaruje po automatizmu.

Ova (četvrta) kategorija privrednih subjekata ima pravo na direktna davanja u visini od 120% minimalne neto zarade (36.440,45 dinara) po zaposlenom, a direktno davanje biće jednokratno isplaćeno u septembru 2020. godine.

Namenski računi (COVID-19) i rok do kojeg treba iskoristiti uplaćena sredstva

Isplata direktnih davanja vrši se na poseban namenski račun – COVID-19 kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta (važi za sve četiri kategorije).

Privrednim subjektima koji imaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19 isplate direktnih davanja se vrše na te račune.

Privrednim subjektima koji nemaju otvorene posebne namenske račune – COVID-19, računi će biti otvoreni u cilju realizacije plaćanja direktnih davanja u skladu sa Zaključkom. Privredni subjekti koji nemaju namenski račun, ne treba da preduzimaju bilo koju radnju u vezi sa tim. Ako privredni subjekt ima račun samo kod jedne banke, namenski račun će biti otvoren kod te banke. Ako privredni subjekt ima račune kod više banaka, Poreska uprava će samoinicijativno opredeliti kod koje banke će biti otvoren namenski račun, o čemu će obavestiti Upravu za trezor.

Uredbom je propisano da svi privredni subjekti imaju obavezu da primljena sredstva po osnovu direktnih davanja iskoriste najkasnije do 15. avgusta 2020. godine. Međutim, prema tački 10. Zaključka, privredni subjekti primljena sredstva po osnovu direktnih davanja koriste najkasnije do 31. oktobra 2020. godine. Istekom navedenog roka posebni namenski računi – COVID-19 gase se a neiskorišćena sredstva sa tih računa prenose se na poseban budžetski račun.

Fiskalne pogodnosti – odlaganje dospelosti pojedinih javnih prihoda

Zaključkom je predviđeno odlaganje dospelosti za plaćanje javnih prihoda, samo za jedan mesec, i to:

 • poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada;
 • poreza i doprinosa na ličnu zaradu preduzetnika;
 • poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Nije predviđeno dodatno odlaganje akontacije poreza na dobit pravnih lica.

Porez i doprinosi na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu koje isplaćuju privredni subjekti koji su podneli Obrazac PPP-PD za avgust 2020. godine sa upisanim datumom plaćanja: 5. januar 2021. godine, dospevaju za plaćanje 5. januara 2021. godine. Pravilo važi za sve (četiri) kategorije privrednih subjekata, uz napomenu da – u slučaju prve dve kategorije privrednih subjekata – podnošenje poreske prijave za ovu svrhu nema veze sa ostvarivanjem prava na direktna davanja.

U slučaju preduzetnika paušalaca iz prve kategorije privrednih subjekata (oni koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja su im isplaćena u julu) – odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u avgustu 2020. godine. Navedena akontacija dospeva 5. januara 2021. godine.

U slučaju ostalih preduzetnika paušalaca (oni koji su imali pravo na direktna davanja iz Uredbe ali ih nisu koristili i novoregistrovani preduzetnici paušalci u periodu od 15. marta zaključno 20. jula 2020. godine) – odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u septembru 2020. godine. Navedena akontacija dospeva 5. januara 2021. godine.

U slučaju preduzetnika (osim paušalaca) iz prve kategorije privrednih subjekata (oni koji su ostvarili pravo na direktna davanja u skladu sa Uredbom i koja su im isplaćena u julu) – odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u avgustu 2020. godine. Dospelost ove akontacije odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu (najkasnije do 15. aprila 2021).

U slučaju ostalih preduzetnika, osim paušalaca (oni koji su imali pravo na direktna davanja iz Uredbe ali ih nisu koristili i novoregistrovani preduzetnici paušalci u periodu od 15. marta zaključno 20. jula 2020. godine) – odlaže se akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti koja za plaćanje dospeva u septembru 2020. godine. Dospelost ove akontacije odlaže se do dana podnošenja konačne poreske prijave za poreze i doprinose na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu (najkasnije do 15. aprila 2021).

Gubitak prava na korišćenje mera

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje mera iz Zaključka ukoliko u definisanom periodu smanji broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u definisanom periodu.

Relevantan je period od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje uplate novih direktnih davanja u skladu sa Zaključkom.

Na primer, ukoliko poslednja uplata direktnog davanja u skladu sa Zaključkom bude izvršena 10. septembra 2020, posmatrano period ističe 10. decembra 2020. godine.

Izvor: pktatic.rs

Comments

Novi Sad

 • Pavla Papa 14
 • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

 • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
 • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: