Članarine i donacije koje prima udruženje građana nisu predmet oporezivanja PDV

Novčana sredstva koja udruženje građana prima po osnovu članarina i donacija nisu predmet oporezivanja PDV, pod uslovom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga.


(Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00402/2011-04 od 09.06.2011. godine)

„Odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon) propisano je, da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Shodno navedenoj zakonskoj odredbi, novčana sredstva koja udruženje građana prima po osnovu članarina i donacija nisu predmet oporezivanja PDV, pod uslovom da predmetna novčana sredstva ne predstavljaju naknadu ili deo naknade za promet dobara ili usluga koji ovo udruženje vrši na teritoriji Republike Srbije.

Odredbom člana 8. stav 1. Zakona propisano je, da je poreski obveznik (dalje: obveznik) lice koje samostalno obavlja promet dobara i usluga, u okviru obavljanja delatnosti.

Delatnost iz stava 1. ovog člana je trajna aktivnost proizvođača, trgovca ili pružaoca usluga u cilju ostvarivanja prihoda, uključujući i delatnosti eksploatacije prirodnih bogatstava, poljoprivrede, šumarstva i samostalnih zanimanja (stav 2. istog člana Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, smatra se da obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru poslovne jedinice.

Obveznik je lice u čije ime i za čiji račun se vrši isporuka dobara ili pružanje usluga, kao i lice koje vrši isporuku dobara, odnosno pružanje usluga u svoje ime, a za račun drugog lica (član 8. st. 4. i 5. Zakona).

Odredbom člana 38. stav 1. Zakona propisano je, da je obveznik koji je u prethodnih 12 meseci ostvario ukupan promet veći od 4.000.000 dinara dužan da, najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave, podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu.

U skladu sa navedenim odredbama Zakona, ukoliko udruženje građana u okviru obavljanja delatnosti vrši promet dobara i usluga, dužno je da podnese evidencionu prijavu nadležnom poreskom organu najkasnije do isteka prvog roka za predaju periodične poreske prijave (10 dana po isteku poreskog perioda), ako je u prethodnih 12 meseci ostvarilo ukupan promet dobara i usluga veći od 4.000.000 dinara.

Nadležni poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje činjenice od značaja za oporezivanje (npr. da li novčana sredstva nazvana članarinom predstavljaju naknadu za promet dobara ili usluga i dr.) u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.“

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: