Besplatno davanje robe ili vlastitih proizvoda poslovnim partnerima je reprezentacija a ne propaganda

Besplatno davanje dobara iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe od strane privrednog društva predstavlja troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji.


(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-71/2015-04 od 3.10.2016. godine)

“Odredbom člana 6. stav 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: ZPDPL) propisano je da se Oporeziva dobit utvrđuje u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspeha, koji je sačinjen u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima (dalje: MRS), odnosno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (dalje: MSFI), odnosno međunarodnim standardom finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (dalje: MSFI za MSP) i propisima kojima se uređuje računovodstvo, na način utvrđen ovim zakonom.

Prema odredbi člana 7. stav 1. ZPDPL, za utvrđivanje oporezive dobiti priznaju se rashodi u iznosima utvrđenim bilansom uspeha, u skladu sa MRS, odnosno MSFI i MSFI za MSP, kao i propisima kojima se uređuje računovodstvo, osim rashoda za koje je ovim zakonom propisan drugi način utvrđivanja.

Izdaci za reprezentaciju priznaju se kao rashod u iznosu do 0,5% od ukupnog prihoda (član 15. stav 7. ZPDPL).

Prema odredbi člana 15. stav 8. ZPDPL kao rashodi propagande u poreskom bilansu se priznaju samo oni pokloni i drugi rashodi koji služe promociji poslovanja poreskog obveznika.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, ugovoreno besplatno davanje semena kukuruza (iz sopstvene proizvodnje, odnosno robe) od strane privrednog društva koje je registrovano za proizvodnju i promet semena žitarica i uvoz i izvoz, distributerima, predstavlja, prema našem mišljenju, troškove reprezentacije, koji se priznaju u poreskom bilansu obveznika do 0,5% od ukupnog prihoda, imajući u vidu da je takvo davanje usmereno ka poslovnim partnerima (distributerima) sa kojima obveznik ima zaključen ugovor o kupoprodaji i distribuciji uvezenog i dorađenog semena kao i semena proizvedenog u Srbiji.”

Comments

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: