Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Na sednici održanoj 10. maja, Izvršni odbor je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6,50%. Na nepromenjenim nivoima zadržane su i kamatne stope na depozitne (5,25%) i kreditne olakšice (7,75%).

Odluku Izvršnog odbora o zadržavanju referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou, kao i prethodnih meseci, opredelili su pre svega srednjoročna projekcija inflacije i očekivano kretanje ključnih faktora inflacije, a pre svega iako opadajući, i dalje povišeni globalni inflatorni pritisci i znatna neizvesnost u pogledu kretanja svetskih cena energenata i drugih primarnih proizvoda. Prilikom donošenja odluke uvaženo je i to što su se efekti prethodnog zaoštravanja monetarne politike u velikoj meri preneli na cenu i obim zaduživanja privatnog sektora, kao i da su se finansijski uslovi stabilizovali nakon što je referentna kamatna stopa poslednji put povećana u julu prošle godine.

Izvršni odbor je imao u vidu da globalna inflacija, iako još uvek povišena, nastavlja da usporava i da su rizici u pogledu njenog daljeg kretanja sve više izbalansirani. Većina centralnih banaka sa sve većom izvesnošću predviđa da će se inflacija u njihovim zemljama vratiti u granice cilja u drugoj polovini ove ili prvoj polovini naredne godine, zahvaljujući pre svega prethodnom zaoštravanju monetarnih uslova, koje je, po svemu sudeći, završeno. I pored povišene bazne inflacije u uslovima zategnutih uslova na tržištu rada, preovlađuju očekivanja da će Evropska centralna banka u junu započeti smanjenje svojih kamatnih stopa, što bi trebalo da se odrazi na postepeno smanjenje cene evroindeksiranog zaduživanja kod nas, dok će Sistem federalnih rezervi to najverovatnije odložiti još neko vreme. Opreznost monetarne politike Narodne banke Srbije posebno nalažu svetske cene primarnih proizvoda, prvenstveno cene nafte, zbog volatilnog kretanja pod uticajem izraženih geopolitičkih tenzija, nastavka ograničavanja ponude zemalja OPEC-a, kao i niza drugih faktora.

Izvršni odbor je istakao da međugodišnja inflacija u Srbiji nastavlja da usporava čak i brže nego što je Narodna banka Srbije projektovala i u martu je iznosila 5%. Bazna inflacija je takođe nastavila da usporava, pod uticajem prethodnog zaoštravanja monetarnih uslova, i u martu se izjednačila sa ukupnom inflacijom. Usporavanju inflacije doprinosi smanjen rast cena hrane i dalje snižavanje inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede za godinu dana unapred, pri čemu se od početka ove godine i kratkoročna očekivanja finansijskog sektora nalaze u granicama cilja Narodne banke Srbije. U narednom periodu Izvršni odbor očekuje dalje smanjenje inflacije i njen povratak u granice cilja verovatno u maju ove godine, što je nešto ranije od očekivanja iz srednjoročne projekcije inflacije iz februara.

Raspoloživi podaci o kretanjima u realnom sektoru ukazuju na to da su ostvarenja u prvom tromesečju ove godine bila povoljnija od očekivanja i da restriktivni monetarni uslovi nisu imali veće negativne efekte na privrednu aktivnost. Prema prvoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda ubrzao je na 4,6% međugodišnje, vođen rastom aktivnosti u trgovini, industriji i građevinarstvu, uz pozitivan doprinos i ostalih uslužnih sektora. Pozitivnim kretanjima u realnom sektoru doprinosi i nastavak rasta zaposlenosti i zarada, uz smanjenje nezaposlenosti, pri čemu rastu realnih dohodaka doprinosi i smanjenje inflacije.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije naglašava da će nastaviti da prati i analizira trendove na domaćem i međunarodnom tržištu i da odluke o budućoj monetarnoj politici donosi u zavisnosti od brzine usporavanja inflacije. Istovremeno, prilikom donošenja odluka vodiće računa da se obezbedi očuvanje finansijske stabilnosti i povoljnih izgleda privrednog rasta.

Na sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji s novim makroekonomskim projekcijama, koje će detaljnije biti predstavljene javnosti na konferenciji za novinare 14. maja, kada će biti dodatno obrazložene i donete odluke monetarne politike.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. juna 2024. godine.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
13.07.2023. - do daljnjeg 6,50%
08.06.2023. - 13.07.2023. 6,25%
06.04.2023. - 08.06.2023. 6,00%
09.03.2023. - 06.04.2023. 5,75%
09.02.2023. - 09.03.2023. 5,50%
12.01.2023. - 09.02.2023. 5,25%
08.12.2022. - 12.01.2023. 5,00%
10.11.2022. - 08.12.2022. 4,50%
06.10.2022. - 10.11.2022. 4,00%
08.09.2022. - 06.10.2022. 3,50%
11.08.2022. - 08.09.2022. 3,00%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
13.07.2023. - do daljnjeg 16,50%
08.06.2023. - 13.07.2023. 16,25%
06.04.2023. - 08.06.2023. 16,00%
09.03.2023. - 06.04.2023. 15,75%
09.02.2023. - 09.03.2023. 15,50%
12.01.2023. - 09.02.2023. 15,25%
08.12.2022. - 12.01.2023. 15,00%
10.11.2022. - 08.12.2022. 14,50%
06.10.2022. - 10.11.2022. 14,00%
08.09.2022. - 06.10.2022. 13,50%
11.08.2022. - 08.09.2022. 13,00%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 14,50 13.07.2023. 14.07.2023.
14,25 08.06.2023. 09.06.2023.
14,00 06.04.2023. 07.04.2023.
13,75 09.03.2023. 10.03.2023.
13,50 09.02.2023. 10.02.2023.
13,25 12.01.2023. 13.01.2023.
13,00 08.12.2022. 09.12.2022.
12,50 10.11.2022. 11.11.2022.
12,00 06.10.2022. 07.10.2022.
11,50 08.09.2022. 09.09.2022.
11,00 11.08.2022. 12.08.2022.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: