Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Na sednici održanoj 7. decembra, Izvršni odbor je odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6,50%. Na nepromenjenim nivoima zadržane su i kamatne stope na depozitne (5,25%) i kreditne olakšice (7,75%).

Odluku Izvršnog odbora o zadržavanju referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou opredelio je nastavak popuštanja globalnih inflatornih pritisaka, kao i uspostavljena opadajuća putanja domaće inflacije i njen očekivani povratak u granice cilja sredinom naredne godine. Prilikom donošenja odluke uvažena je i činjenica da su u prethodnom periodu pooštravani monetarni uslovi putem osnovnog instrumenta, kamatne stope, a u septembru i povećanjem stope obavezne rezerve, kao i da je sada potrebno da se sagledaju puni efekti donetih mera. Prenošenje dosadašnjeg pooštravanja monetarne politike na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike.

Prilikom donošenja odluke, Izvršni odbor je imao u vidu pre svega dalje slabljenje globalnih inflatornih pritisaka. U zoni evra, našem najvažnijem trgovinskom partneru, inflacija je nastavila da se smanjuje u novembru, a tome su u najvećoj meri doprineli pad cena energenata i niži rast cena hrane i usluga. Pored smanjenja inflacije u međunarodnom okruženju, Izvršni odbor je imao u vidu i da je rast svetske privrede i dalje spor i ispod dugoročnog proseka, na šta su uticale restriktivne monetarne politike centralnih banaka širom sveta, koje su bile neophodne za obuzdavanje inflacije. Zbog niže inflacije i usporavanja privredne aktivnosti povećana su i očekivanja da bi vodeće centralne banke, Evropska centralna banka i Sistem federalnih rezervi, mogle nešto ranije da započnu ciklus ublažavanja monetarnih politika. Ipak, pritisci s tržišta rada i dalje su snažni i vodeće centralne banke ih ističu kao ključne faktore koji zahtevaju opreznost u vođenju monetarne politike. Opreznost je potrebna i zbog neizvesnosti u pogledu cena energenata, kao i geopolitičkih tenzija u svetu, iako su se svetske cene nafte stabilizovale tokom novembra.

Izvršni odbor je istakao da su kretanja u domaćoj ekonomiji u skladu s projekcijama Narodne banke Srbije. Međugodišnja inflacija nastavila je da se smanjuje i u oktobru se spustila na jednocifreni nivo od 8,5%. Smanjenju inflacije u najvećoj meri doprineo je nastavak usporavanja rasta cena hrane, kao i cena proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije (indeks potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta) na 7,3% međugodišnje. Rast cena hrane u oktobru bio je najniži u prethodne dve godine i iznosio je 10,5% međugodišnje. Izvršni odbor je istakao značaj stabilizacije kretanja na tržištu osnovnih životnih namirnica, čemu je doprinelo i popuštanje troškovnih pritisaka u proizvodnji hrane, na šta ukazuje i kretanje proizvođačkih cena u prehrambenoj industriji, koje su od početka godine zaključno s novembrom snižene za 2,1%. U narednom periodu Izvršni odbor očekuje dalje smanjenje inflacije – na oko ili ispod 8% krajem ove godine, a potom i njen povratak u granice cilja sredinom naredne godine i nastavak kretanja ka centralnoj vrednosti cilja od 3% do kraja 2024. godine. Tome će doprineti efekti zaoštravanja monetarnih uslova, usporavanje uvozne inflacije, kao i očekivani dalji pad inflacionih očekivanja.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju iznosio je 3,6%, što je više od prve procene, i najviše su mu doprineli građevinarstvo, kao rezultat ubrzanja realizacije infrastrukturnih projekata, i industrija. Pokazatelji dostupni na mesečnom nivou ukazuju na to da se pozitivna kretanja u realnom sektoru nastavljaju i u četvrtom tromesečju. U oktobru je industrijska proizvodnja bila veća za 3,0% međugodišnje, proizvodnja u prerađivačkoj industriji viša je za 3,3%, a u trgovini na malo zaustavljen je pad količinskog prometa, koji je bio prisutan tokom ove godine. Takva dinamika privredne aktivnosti u skladu je s projekcijom Narodne banke Srbije o rastu bruto domaćeg proizvoda u ovoj godini od oko 2,5%. S pretpostavkom smanjenja globalnih inflatornih pritisaka i oporavkom zone evra, kao i usled očekivanog ubrzanja realizacije planiranih investicionih projekata u oblasti saobraćajne, energetske i komunalne infrastrukture, Izvršni odbor očekuje ubrzanje rasta bruto domaćeg proizvoda u 2024. godini na 3,0–4,0%, a zatim povratak na pretpandemijsku putanju rasta od oko 4%.

Narodna banka Srbije će nastaviti da prati i analizira kretanje ključnih faktora inflacije iz domaćeg i međunarodnog okruženja i da donosi odluke u zavisnosti od projektovanog kretanja inflacije. Istovremeno, vodiće računa i o održavanju finansijske stabilnosti i obezbeđenju podrške kontinuiranom privrednom rastu, daljem rastu zaposlenosti i povoljnom investicionom ambijentu.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. januara 2024. godine.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
13.07.2023. - do daljnjeg 6,50%
08.06.2023. - 13.07.2023. 6,25%
06.04.2023. - 08.06.2023. 6,00%
09.03.2023. - 06.04.2023. 5,75%
09.02.2023. - 09.03.2023. 5,50%
12.01.2023. - 09.02.2023. 5,25%
08.12.2022. - 12.01.2023. 5,00%
10.11.2022. - 08.12.2022. 4,50%
06.10.2022. - 10.11.2022. 4,00%
08.09.2022. - 06.10.2022. 3,50%
11.08.2022. - 08.09.2022. 3,00%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
13.07.2023. - do daljnjeg 16,50%
08.06.2023. - 13.07.2023. 16,25%
06.04.2023. - 08.06.2023. 16,00%
09.03.2023. - 06.04.2023. 15,75%
09.02.2023. - 09.03.2023. 15,50%
12.01.2023. - 09.02.2023. 15,25%
08.12.2022. - 12.01.2023. 15,00%
10.11.2022. - 08.12.2022. 14,50%
06.10.2022. - 10.11.2022. 14,00%
08.09.2022. - 06.10.2022. 13,50%
11.08.2022. - 08.09.2022. 13,00%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 14,50 13.07.2023. 14.07.2023.
14,25 08.06.2023. 09.06.2023.
14,00 06.04.2023. 07.04.2023.
13,75 09.03.2023. 10.03.2023.
13,50 09.02.2023. 10.02.2023.
13,25 12.01.2023. 13.01.2023.
13,00 08.12.2022. 09.12.2022.
12,50 10.11.2022. 11.11.2022.
12,00 06.10.2022. 07.10.2022.
11,50 08.09.2022. 09.09.2022.
11,00 11.08.2022. 12.08.2022.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: