Referentna kamatna stopa,
eskontna kamatna stopa,
stope zatezne kamateReferentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na sednici održanoj 11. maja da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 6,00%. Na nepromenjenim nivoima su zadržane i kamatne stope na depozitne (4,75%) i kreditne olakšice (7,25%).

Nakon pooštravanja monetarnih uslova koje Narodna banka Srbije sprovodi od oktobra 2021. godine (prvo povećanjem prosečne ponderisane stope na reverznim repo aukcijama, a zatim i povećanjem referentne kamatne stope – kontinuirano od aprila 2022. ukupno za 500 baznih poena), Izvršni odbor smatra da bi trebalo sagledati pune efekte prethodno sprovedenih monetarnih mera. Prenošenje dosadašnjeg povećanja referentne kamatne stope na kamatne stope na tržištu novca, kredita i štednje ukazuje na efikasnost transmisionog mehanizma monetarne politike putem kanala kamatne stope. Ublažavanju inflatornih pritisaka Narodna banka Srbije kontinuirano doprinosi i očuvanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru. Ovakva odluka Izvršnog odbora u skladu je i sa očekivanjem da će inflatorni pritisci u narednim mesecima početi da se smanjuju, osetnije od polovine ove godine. Pritom, Narodna banka Srbije zadržava mogućnost da, ukoliko bude potrebno, tj. ako kretanja u domaćem i međunarodnom okruženju to budu zahtevala, nastavi pooštravanje monetarnih uslova i u narednom periodu. Prostor za to postoji i putem prilagođavanja prosečne ponderisane repo stope, kao i putem daljeg povećanja referentne kamatne stope u zavisnosti od prirode eventualnih pritisaka, čime Narodna banka Srbije još jednom ukazuje na značaj fleksibilnosti svog monetarnog okvira.

Odluka Izvršnog odbora o zadržavanju referentne kamatne stope na nepromenjenom nivou doneta je u uslovima postepenog slabljenja troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja i rešavanja problema u globalnim lancima snabdevanja. Cene na svetskim tržištima energenata takođe su smanjene, pre svega cene električne energije i prirodnog gasa. To će oslabiti troškovne pritiske na globalnom nivou, što bi trebalo da doprinese i usporavanju domaće inflacije u narednom periodu. Takođe, u uslovima usporavanja globalne ekonomske aktivnosti, pre svega prerađivačke industrije u zoni evra, koja je naš najvažniji trgovinski partner, potrebno je osigurati i kontinuitet našeg privrednog rasta. Istovremeno, održavanjem relativne stabilnosti kursa dinara prema evru Narodna banka Srbije znatno doprinosi ograničavanju efekata prelivanja rasta uvoznih cena na domaće cene, kao i makroekonomskoj stabilnosti u uslovima i dalje izražene globalne neizvesnosti. Izvršni odbor ističe da je opreznost monetarne politike neophodna i u narednom periodu zbog i dalje prisutnih rizika – geopolitičkih tenzija, kao i dinamike cena primarnih proizvoda i energenata i njihove buduće raspoloživosti. Takođe, neizvesnost je i dalje prisutna u pogledu još uvek relativno visoke bazne inflacije u mnogim zemljama, čemu doprinose faktori s tržišta rada, kao i u pogledu budućih odluka monetarnih politika vodećih centralnih banaka, a time i uslova na međunarodnom finansijskom tržištu i uticaja na tokove kapitala prema zemljama u usponu. Zbog toga je moguće da period povišenih kamatnih stopa potraje nešto duže od prethodno očekivanog.

Usled prenosa visokih troškovnih pritisaka iz prethodnog perioda, inflacija u Srbiji, u skladu sa očekivanjima Izvršnog odbora, ostala je tokom prvog tromesečja na nivou od oko 16% međugodišnje. Takvo kretanje inflacije opredelili su povećani doprinosi cena hrane i očekivane korekcije regulisanih cena, dok je u suprotnom smeru delovao niži doprinos cena naftnih derivata. Kao i u prethodnom periodu, bazna inflacija (merena promenom indeksa potrošačkih cena po isključenju hrane, energije, alkohola i cigareta), koja se tokom prvog tromesečja kretala na nivou od oko 11% međugodišnje, zadržana je ispod ukupne inflacije, čemu je nastavila da doprinosi očuvana stabilnost kursa dinara prema evru. Prema poslednjim projekcijama, Izvršni odbor očekuje da će se od aprila inflacija naći na opadajućoj putanji, da će pad biti znatniji u drugoj polovini godine, tako da će na kraju ove godine inflacija biti dvostruko niža nego što je bila u martu. Povratak inflacije u granice cilja očekuje se sredinom 2024. godine, zahvaljujući pre svega zaoštravanju monetarnih uslova, slabljenju efekata globalnih faktora koji su vodili rast cena energenata i hrane u prethodnom periodu i usporavanju uvozne inflacije.

Kada je u pitanju ekonomska aktivnost, Narodna banka Srbije ostaje pri svojoj projekciji realnog rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije ove godine u rasponu od 2,0% do 3,0%, a taj rast podržavaju znatno povoljnija spoljnotrgovinska kretanja od početka ove godine od očekivanih. Oporavak svetske ekonomije, a time i eksterne tražnje od druge polovine ove godine, kao i planirana realizacija investicionih projekata, pre svega u oblasti putne, železničke, energetske i komunalne infrastrukture, trebalo bi da vodi ubrzanju rasta bruto domaćeg proizvoda na raspon od 3,0% do 4,0% od 2024. godine, a zatim i povratku na pretpandemijsku putanju rasta od oko 4% godišnje.

U zavisnosti od kretanja ključnih monetarnih i makroekonomskih faktora iz domaćeg i međunarodnog okruženja, kao i globalne geopolitičke situacije, Narodna banka Srbije će procenjivati da li ima potrebe za nastavkom zaoštravanja monetarnih uslova i u kom obimu, uzimajući pri tome u obzir i očekivane efekte prethodnog zaoštravanja monetarne politike na inflaciju u narednom periodu. Prioritet monetarne politike i dalje će biti obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku, uz podršku daljem privrednom rastu.

Na sednici Izvršni odbor je usvojio majski Izveštaj o inflaciji s novim makroekonomskim projekcijama, koje će detaljnije biti predstavljene javnosti na konferenciji za novinare 17. maja.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. juna 2023. godine.

Integralni tekst saopštenja NBS

Pregled kretanja referentne i eskontne kamatne stope
Period Procenat
06.04.2023. - do daljnjeg 6,00%
09.03.2023. - 06.04.2023. 5,75%
09.02.2023. - 09.03.2023. 5,50%
12.01.2023. - 09.02.2023. 5,25%
08.12.2022. - 12.01.2023. 5,00%
10.11.2022. - 08.12.2022. 4,50%
06.10.2022. - 10.11.2022. 4,00%
08.09.2022. - 06.10.2022. 3,50%
11.08.2022. - 08.09.2022. 3,00%

* Eskontna kamatna stopa iznosi 100% referentne kamatne stope NBS. Referentna i eskontna kamatna stopa izjednačene su od 12.5.2010. godine, izmenom Odluke o visini eskontne stope NBS ("Službeni glasnik RS", broj 31/10).


Zatezna kamata za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda jednaka je godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 10 procentnih poena, shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Komforni metod obračuna kamate primenjivao se do 31. decembra 2012. godine, a od 1. januara 2013. godine, prilikom obračuna kamate primenjuje se metod prostog interesnog računa od sto, saglasno odredbi člana 40. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", broj 93/12).

Pregled kretanja zatezne kamate za neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda
Period Procenat
06.04.2023. - do daljnjeg 16,00%
09.03.2023. - 06.04.2023. 15,75%
09.02.2023. - 09.03.2023. 15,50%
12.01.2023. - 09.02.2023. 15,25%
08.12.2022. - 12.01.2023. 15,00%
10.11.2022. - 08.12.2022. 14,50%
06.10.2022. - 10.11.2022. 14,00%
08.09.2022. - 06.10.2022. 13,50%
11.08.2022. - 08.09.2022. 13,00%

Pregled kretanja zatezne kamate
Šifra valute Naziv zemlje Oznaka valute Stope zatezne kamate u % na godišnjem nivou Datum objavljivanja Važi od
941 Republika Srbija RSD 14,00 06.04.2023. 07.04.2023.
13,75 09.03.2023. 10.03.2023.
13,50 09.02.2023. 10.02.2023.
13,25 12.01.2023. 13.01.2023.
13,00 08.12.2022. 09.12.2022.
12,50 10.11.2022. 11.11.2022.
12,00 06.10.2022. 07.10.2022.
11,50 08.09.2022. 09.09.2022.
11,00 11.08.2022. 12.08.2022.
978 EMU EUR 8,00 15.03.2016. 16.03.2016.
8,05 09.09.2014. 10.09.2014.

Stopa zatezne kamate za dug koji glasi na dinare, prema Zakonu o zateznoj kamati ("Službeni glasnik RS", broj 119/2012) koji je stupio na snagu 25. decembra 2012. godine, utvrđuje se na godišnjem nivou i jednaka je referentnoj kamatnoj stopi NBS uvećanoj za 8 procentnih poena.

U skladu sa Zakonom, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje stope zatezne kamate za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrđuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Podaci za gornju tabelu preuzeti sa stranice Stope zatezne kamate na sajtu NBS gde se može pristupiti i arhivi stopa.

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: