Jun 2018

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
1
2
3
4

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec

5
6
7
8
9
10

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV

11
12
13
14

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj ako je u maju ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec i plaćanje akcize

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije za porez na dobit pravnih lica

Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2017. godinu i plaćenih akontacija

Podnošenje godišnjeg obračuna akcize za 2017. godinu

Plaćanje razlike akcize po godišnjem obračunu za 2017. godinu

29
30