Januar 2023

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Četvrtak
Petak
Subota
Nedelja
1
2
3
4

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI - Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

5
6
7
8
9

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

10
11
12
13
14
15

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za IV kvartal 2022. godine.

Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za decembar mesec ako je u decembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za četvrti kvartal ako je obveznik u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu IEPDV.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2023. godini.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S- Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2022. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Dostava popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda, nadležnoj filijali, sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

31

Novi Sad

  • Pavla Papa 14
  • +381 21 523 655+381 63 105 61 83

Beograd

  • Bulevar Mihajla Pupina 10 A-I/12, sprat 4
  • +381 11 311 83 49+381 60 588 57 19

Izaberite poslovnu jedinicu koju želite da kontaktirate: