Meni
Meni
  • Srpski
  • России
  • Deutsch
  • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Pronaći ćemo put
ili ćemo ga stvoriti.
Hannibal

Pravnim licima se za 2016. godinu kao trošak priznaju samo isplaćena primanja zaposlenim (osim zarada)


(postavljeno 28. decembra 2016. godine)
„Primanja zaposlenog koja se, u smislu zakona kojim je uređeno oporezivanje dohotka građana, smatraju zaradom, uključujući i primanja na koja se do iznosa propisanog tim zakonom ne plaća porez na zarade, priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u poreskom periodu u kome su isplaćena, odnosno realizovana.”
(stav 2. člana 9. Zakona o porezu na dobit pravnih lica)

Citirana izmena Zakona stupila je na snagu 1. januara 2016. godine i primenjuje se kod sastavljanja poreskog bilansa za 2016. godinu.

Radi se, prevenstveno, o sledećim primanjima:
- naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada,
- dnevnice i naknade troškova smeštaja prevoza na službenom putovanju,
- solidarne pomoći,
- pokloni deci zaposlenih povodom Nove godine i Božića,
- jubilarne nagrade.Autor: AKTIVA sistem doo, Novi Sad

Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal