"Službeni glasnik RS" izdvojeno iz sadržaja, od značaja za privreduBroj Datum Izbor iz objavljenih propisa
59/2018 31.07.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura
58/2018 27.07.2018. PRAVILNIK o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
57/2018 25.07.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za maj 2018. godine
56/2018 18.07.2018. PRAVILNIK o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
55/2018 16.07.2018. ZAKLjUČAK o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma
54/2018 13.07.2018. INDEKS potrošačkih cena za jun 2018. godine
53/2018 11.07.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
52/2018 06.07.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
51/2018 03.07.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
50/2018 29.06.2018. ZAKON o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
ZAKON o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz Tarife republičkih administrativnih taksi
PRAVILNIK o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika
49/2018 27.06.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2018. godine
48/2018 23.06.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
47/2018 20.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
46/2018 16.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
45/2018 13.06.2018. PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
INDEKS potrošačkih cena za maj 2018. godine
44/2018 08.06.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o stečaju
43/2018 06.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
42/2018 01.06.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
41/2018 31.05.2018. ZAKON o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
40/2018 29.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
39/2018 25.05.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za mart 2018. godine
38/2018 18.05.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
37/2018 11.05.2018. ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
INDEKSI potrošačkih cena za april 2018. godine
36/2018 10.05.2018. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
35/2018 09.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
34/2018 04.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
33/2018 03.05.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
32/2018 30.04.2018. ODLUKA o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu odobravati finansijske zajmove nerezidentima i davati jemstva i druga sredstva obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom i kreditnim poslovima između nerezidenata
31/2018 27.04.2018. UREDBA o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2018. godine
30/2018 20.04.2018. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju
ZAKON o dopunama Zakona o računovodstvu
ZAKON o dopuni Zakona o reviziji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
29/2018 13.04.2018. INDEKSI potrošačkih cena za mart 2018. godine
28/2018 12.04.2018. ZAKLjUČAK o ukidanju obavezne upotrebe pečata u poslovanju preduzetnika, privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava
27/2018 06.04.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
26/2018 05.04.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
25/2018 30.03.2018. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za januar 2018. godine
24/2018 26.03.2018. ZAKON o strancima
23/2018 24.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
22/2018 20.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
21/2018 19.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
20/2018 16.03.2018. PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
19/2018 14.03.2018. INDEKSI potrošačkih cena za februar 2018. godine
18/2018 09.03.2018. PRAVILNIK o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku
PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2018. godinu
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a, člana 40a stav 1. tačka 3) i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 40a stav 1. tač. 4) do 8) Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2017. godini
USKLAĐENI IZNOSI NAKNADA iz člana 32. stav 3, člana 40. stav 3, člana 45. stav 1. tačka 4) i člana 54. stav 3. Zakona o duvanu
17/2018 07.03.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
16/2018 05.03.2018. PRAVILNIK o uslovima za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o posebnoj obuci i polaganju stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara
15/2018 28.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
14/2018 23.02.2018. INDEKSI potrošačkih cena za januar 2018. godine
UREDBA o utvrđivanju Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini
UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini
13/2018 14.02.2018. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
REŠENjE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2018. godini
12/2018 14.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
11/2018 09.02.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10/2018 07.02.2018. IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu, kao i za lica za koja se ostvaruje oslobođenje iz člana 45g Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Komonvelta Bahami, Barbadosa, Jamajke, Svetog Vinsenta i Grenadini, Republike Paragvaj i Republike Kolumbija
9/2018 02.02.2018. PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o dozvolama za rad
8/2018 31.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
7/2018 26.01.2018. USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI poreza na dohodak građana
ISPRAVKA Iznosa najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2017. godine
6/2018 23.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
5/2018 19.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
4/2018 15.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
3/2018 12.01.2018. INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2017. godine
2/2018 05.01.2018. IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
1/2018 03.01.2018. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
Broj Datum Izbor iz objavljenih propisa
120/2017 30.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
119/2017 29.12.2017. UREDBA o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
118/2017 28.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
117/2017 27.12.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u novembru 2017. godine
PODATAK o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji isplaćenoj u periodu od decembra 2016. do novembra 2017. godine
UREDBA o izmeni i dopunama Uredbe o lokacijskim uslovima
116/2017 24.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
115/2017 22.12.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
ODLUKA o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini
ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
114/2017 20.12.2017. ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
TARIFA za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u ugostiteljskim objektima i objektima za priređivanje igara na sreću (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane koji poseduju prostor za smeštaj gostiju, kladionice, kockarnice, splavovi, diskoteke, klubovi i drugi slični objekti)
113/2017 17.12.2017. ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
ZAKON o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o radu
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca
112/2017 15.12.2017. INDEKSI potrošačkih cena za novembar 2017. godine
111/2017 11.12.2017. PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
PRAVILNIK o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja
PRAVILNIK o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, području za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanja koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
110/2017 06.12.2017. PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama
109/2017 05.12.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
108/2017 01.12.2017. UREDBA o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe
107/2017 27.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
106/2017 24.11.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u oktobru 2017. godine
105/2017 23.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
104/2017 22.11.2017. PRAVILNIK o uslovima i dokumentacija za izdavanje i oduzimanje licence za rad neprofitnih stambenih organizacija i načinu vođenja i sadržini Registra neprofitnih stambenih organizacija
103/2017 17.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
102/2017 15.11.2017. INDEKSI potrošačkih cena za oktobar 2017. godine
101/2017 10.11.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
PRAVILNIK o obliku i sadržini obrasca ponude finansijske pogodbe
100/2017 08.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
99/2017 06.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
98/2017 03.11.2017. UREDBA o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika
97/2017 01.11.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
96/2017 27.10.2017. IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u septembru 2017. godine
95/2017 25.10.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
94/2017 19.10.2017. ZAKON o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti
ZAKON o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju
93/2017 16.10.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
92/2017 13.10.2017. INDEKSI potrošačkih cena za septembar 2017. godine
91/2017 10.10.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
90/2017 06.10.2017. PRAVILNIK o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju
PRAVILNIK o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
89/2017 04.10.2017. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o obliku i sadržaju znaka zabrane pušenja i znaka da je pušenje dozvoljeno u odredenom prostoru, nacinu isticanja tih znakova, obrascu izveštaja o povredi zabrane pušenja, vrsti potrebnih dokaza o pušenju i nacinu na koji se oni prikupljaju i na koji se utvrduje prisustvo duvanskog dima u prostoru u kome je pušenje zabranjeno, kao i o obrascu za naplatu novcane kazne na licu mesta
88/2017 29.09.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
UREDBA o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini
PRAVILNIK o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu
PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
87/2017 27.09.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
86/2017 22.09.2017. PRAVILNIK o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
85/2017 21.09.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
84/2017 20.09.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
83/2017 15.09.2017. INDEKSI potrošačkih cena za avgust 2017. godine
82/2017 08.09.2017. UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
81/2017 31.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
80/2017 29.08.2017. UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
79/2017 25.08.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u julu 2017. godine
78/2017 18.08.2017. INDEKSI potrošačkih cena za jul 2017. godine
77/2017 11.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
76/2017 09.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
75/2017 04.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
74/2017 02.08.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
73/2017 28.07.2017. IZNOS najnize mesecne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
72/2017 26.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
71/2017 21.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
70/2017 20.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
69/2017 14.07.2017. INDEKSI potrošačkih cena za jun 2017. godine
68/2017 11.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
67/2017 07.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
66/2017 05.07.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
65/2017 30.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
64/2017 29.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
63/2017 28.06.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2017. godine
62/2017 26.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
62/2017 26.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
61/2017 23.06.2017. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz tarife republičkih administrativnih taksi
60/2017 20.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
59/2017 16.06.2017. INDEKSI potrošačkih cena za maj 2017. godine
58/2017 15.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
57/2017 09.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
56/2017 07.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
55/2017 02.06.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
54/2017 31.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
53/2017 30.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
52/2017 26.05.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u aprilu 2017. godine
51/2017 25.05.2017. ZAKON o dopuni Zakona o osiguranju depozita
ZAKON o dopuni Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
50/2017 24.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
49/2017 22.05.2017. ODLUKA o izmenama Uputstva o načinu izdavanja uverenja i overavanju faktura i drugih isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
48/2017 19.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
47/2017 15.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
46/2017 12.05.2017. PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva
INDEKSI potrošačkih cena za april 2017. godine
45/2017 11.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
44/2017 09.05.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
43/2017 05.05.2017. PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za zagađivanje životne sredine
PRAVILNIK o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
PRAVILNIK o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada
42/2017 04.05.2017. REŠENjE o određivanju osnovice osiguranja na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje
41/2017 28.04.2017. PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
40/2017 27.04.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u martu 2017. godine
PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u prvom kvartalu 2017. godine
39/2017 24.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
38/2017 21.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
37/2017 20.04.2017. PRAVILNIK o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima koja učestvuju u FADN sistemu
36/2017 13.04.2017. INDEKSI potrošačkih cena za mart 2017. godine
35/2017 12.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
34/2017 11.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
33/2017 07.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
32/2017 05.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
31/2017 03.04.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
30/2017 31.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
29/2017 24.03.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u februaru 2017. godine
28/2017 23.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
27/2017 22.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
26/2017 20.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
25/2017 18.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
24/2017 17.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
23/2017 13.03.2017. INDEKSI potrošačkih cena za februar 2017. godine
22/2017 12.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
21/2017 10.03.2017. PRAVILNIK o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
PRAVILNIK o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
PRAVILNIK o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
PRAVILNIK o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2017. godinu
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku
20/2017 09.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
19/2017 08.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
18/2017 07.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
17/2017 06.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
16/2017 02.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
15/2017 02.03.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
14/2017 27.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
13/2017 24.02.2017. INDEKSI potrošačkih cena za januar 2017. godine
PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u januaru 2017. godine
ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-424/2014
12/2017 22.02.2017. PODATAK o visini prosečne mesečne zarade po zaposlenom isplaćene u četvrtom kvartalu 2016. godine
11/2017 17.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
10/2017 14.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
9/2017 10.02.2017. UREDBA o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
8/2017 03.02.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
7/2017 31.01.2017. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 56b stav 2. tačka 1) i stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost
USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOS POREZA NA DOHODAK GRAĐANA iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI AKCIZA iz člana 9. stav 1. tačka 1), tačka 2) alineja treća, tačka 3) alineja četvrta, tačka 4), tačka 5) alineja četvrta, tačka 6) i tačka 7) alineja treća, člana 9. stav 5. tačka 1) podtačka (1) alineja treća, podtačka (4) alineja prva, podtač. (5) i (6), tačka 2), tačka 3) podtačka (1) alineja treća, podtačka (2) alineja prva, podtačka (3), tač. 4), 5) i 6), člana 12a, čl. 14. i 14a i člana 40g Zakona o akcizama godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2016. godini
PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti
IZNOS najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2016. godinu
IZNOS procenjene najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
IZNOS najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike iz čl. 25, 26. i 27. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu
IZNOS mesečne osnovice doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budžetu Republike Srbije za 2017. godinu
6/2017 27.01.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu
5/2017 25.01.2017. PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u decembru 2016. godine
PODACI o prosečnim godišnjim zaradama i prosečnim godišnjim zaradama bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u 2016. godini
PODATAK o prosečnoj godišnjoj zaradi po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćenoj u 2016. godini
PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. jula 2016. do 31. decembra 2016. godine
4/2017 20.01.2017. PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržini, načinu izdavanja i vođenju putnih naloga i načinu vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima
3/2017 18.01.2017. PRAVILNIK o obaveznim zdravstvenim pregledima određenih kategorija zaposlenih lica u objektima pod sanitarnim nadzorom, obaveznim i preporučenim zdravstvenim pregledima kojima podležu određene kategorije stanovništva
2/2017 13.01.2017. INDEKSI potrošačkih cena za decembar 2016. godine
1/2017 06.01.2017. U ovom broju nema propisa od posebnog interesa za privredu