Meni
Meni
  • Srpski
  • Deutsch
  • English


Udruženje računovođa i
poreskih savetnika Srbije

URIPS URIPS

Pridružite nam se i na  facebook.png      


 

Knjigovodstveni program

Članarina za 2017. godinu
iznosi 2.000 dinara

(postavljeno 21. oktobra 2016. godine)
Članarina za 2017. godinu iznosi 2.000 dinara, a uplaćuje se na tekući račun Udruženja "URIPS" Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad. Ukoliko ste već član, u pozivu na broj navedite samo vaš članski broj.
Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“.
Novim članovima koji izvrše uplatu članarine, počev od 20. oktobra 2016. godine, uplata "pokiva" period od dana uplate do kraja 2017. godine.
Obaveza plaćanja članarine odnosi se na tekuću i buduće godine, a ne odnosi se na prošle godine. Tako npr. onaj ko plaća članarinu za 2017. godinu ne treba plaćati članarinu za 2016. i ranije godine.
Članarina je jednaka za fizička lica, preduzetnike i za pravna lica.
Napominjemo da postojeći ("stari") članovi ne trebaju ponovo slati pristupnice već je dovoljno samo platiti članarinu za 2017. godinu.

Članarina za 2016. godinu   Pročitaj više

Članarina za 2016. godinu
ostaje 1.500 dinara

(postavljeno 14. decembra 2015. godine, modifikovano 13. februara 2016. godine)
Članarina za 2016. godinu ostaje 1.500 dinara, a uplaćuje se na tekući račun Udruženja "URIPS" Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad. Ukoliko ste već član, u pozivu na broj navedite samo vaš članski broj.
Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“ tako da je članarina ista onome ko se učlani u januaru i onome ko se učlani u decembru.
Obaveza plaćanja članarine odnosi se na tekuću i buduće godine, a ne odnosi se na prošle godine. Tako npr. onaj ko plaća članarinu za 2016. godinu ne treba plaćati članarinu za 2015. i ranije godine.
Članarina je jednaka za fizička lica, preduzetnike i za pravna lica.
Napominjemo da postojeći ("stari") članovi ne trebaju ponovo slati pristupnice već je dovoljno samo platiti članarinu za 2016. godinu.


Članarina za 2015. godinu   Pročitaj više

Članarina za 2015. godinu
iznosi 1.500 dinara

(poslednji put modifikovano 6. marta 2015. godine)
Članarina za 2015. godinu iznosi 1.500 dinara, a uplaćuje se na tekući račun Udruženja "URIPS" Novi Sad, broj 340-11004246-75, otvoren kod Erste bank ad Novi Sad.
Obaveza plaćanja članarine odnosi se na kalendarsku godinu i plaća se „za godinu“ tako da je članarina ista onome ko se učlani u januaru i onome ko se učlani u decembru.
Obaveza plaćanja članarine odnosi se na tekuću i buduće godine, a ne odnosi se na prošle godine. Tako npr. onaj ko plaća članarinu za 2015. godinu ne treba plaćati članarinu za 2014. i ranije godine.
Članarina je jednaka za fizička lica, preduzetnike i za pravna lica.Kako postati
član "URIPS"-a

(poslednji put modifikovano 4. novembra 2016. godine)
Popunite pa odštampajte Prijavu za učlanjenje, potpišite je, priložite kopiju lične karte i kopiju dokaza o plaćenoj članarini, skenirajte i sve to zajedno pošaljite
imejlom na: office@aktivasistem.com
ili poštom na adresu: Udruženje "URIPS", 21000 Novi Sad, Pavla Papa 14/I/6.

Ako je član fizičko lice dostavlja kopiju svoje lične karte, ako je član preduzetnik (preduzetnička radnja) dostavlja kopiju lične karte preduzetnika (osnivača preduzetničke radnje), ako je član pravno lice (privredno društvo, preduzeće, doo) dostavlja kopiju lične karte zakonskog zastupnika, odnosno jednog od zakonskih zastupnika.

Prijava za učlanjenje - fizičko lice
Prijava za učlanjenje - preduzetnik
Prijava za učlanjenje - pravno lice

Održana osnivačka skupština 
Udruženja računovođa i poreskih
savetnika "URIPS" Novi Sad

(postavljeno 20. marta 2014, poslednji put modifikovano 6. marta 2015. godine)
Osnivačka skupština Udruženja računovođa i poreskih savetnika "URIPS" održana je 19. marta 2014. godine u prostorijama Agencije "AKTIVA sistem" u Novom Sadu, Pavla Papa broj 14.
Za predsednika udruženja izabran je Jovan Šukara.


Udruženje "URIPS" Novi Sad
- izvod iz Statuta -
(postavljeno 6. marta 2015. godine)
Udruženja računovođa i poreskih savetnika “URIPS” je dobrovoljno, strukovno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti računovodstva, finansija, računovodstvenog konsaltinga i poreskog savetovanja.


Ciljevi Udruženja

- organizovanje okruglih stolova, tribina i savetovanja: iz struke, o struci i o položaju struke;
- organizacija stručnih predavanja i seminara, u skladu sa navedenim ciljevima;
- unapređenje i stručno uzdizanje računovodstvenih i finansijskih radnika i poreskih savetnika;
- stručno obrazovanje računovodstvenih i finansijskih radnika i poreskih savetnika;
- stalna profesionalna edukacija, a posebno edukacija mladih zaposlenih na računovodstvenim poslovima i poreskih savetnika;
- objavljivanje informatora, brošura, biltena, stručnih radova i publikacija o radu udruženja, u skladu sa Zakonom;
- saradnja sa sličnim udruženjima;
- organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja;
- sprovođenje humanitarnih aktivnosti;
- sprovodi i druge zadatke koji proilaze iz ciljeva udruženja i koji su u skladu sa Zakonom.


Aktivnosti Udruženja radi ostvarivanja ciljeva

1. Prikuplja i obrađuje stručnu literaturu iz oblasti računovodstva i finansija i poreskog savetovanja;
2. Organizuje samo ili u zajednici sa drugim organizacijama i udruženjima, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti računovodstva i finansija i poreskog savetovanja;
3. Stvaranje uslova za rad i optimalan ekonomski položaj privrednih društava i preduzetnika za računovodstvo i poresko savetovanje, po ugledu na razvijenu praksu zemalja Evrope i sveta;
4. Usklađivanje interesa članova udruženja, poslovno povezivanje i blagovremeno informisanje;
5. Organizovanje promotivnih aktivnosti za potrebe članova Udruženja;
6. Organizovanje sportskih, kulturno-umetničkih, zabavnih i sličnih druženja za potrebe članova Udruženja;
7. Sprovođenje humanitarnih aktivnosti među članovima udruženja i za širu društvenu zajednicu.


Član Udruženja može biti

1. svako fizičko lice koje je zaposleno na poslovima računovodstveno – finansijske struke i/ili poreskog savetovanja; privremeno nazaposleno lice koje je po struci računovodstveno - finansijski i poreski obrazovano; lice koje se obrazuje, ili se posebno interesuje, za računovodstveno – finansijsku struku ili poresko savetovanje te
2. svaki preduzetnik i
3. svako pravno lice.
Da bi postalo član potrebno je da lice prihvati ciljeve Udruženja i Statut te da podnese prijavu za učlanjenje.


Član Udruženja ima pravo da

1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3. bira i bude biran u organe Udruženja;
4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal