Meni
Meni
 • Srpski
 • Deutsch
 • English

Poresko savetovanje
Knjigovodstvena agencija
Osnivanje preduzeća i radnji

Osnivanje preduzeća i radnji,
sa pratećim uslugama

Osnivanje preduzeća i radnjiOsnivanje preduzeća ............  100 EUR
Registracija radnje ................   60 EUR

Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnje, osnivanje firme,
podrazumeva sledeće aktivnosti:

 1. sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka;    Pročitaj više


  • izbor pravne forme kroz davanje odgovora na pitanje da li je u konketnom slučaju povoljnije osnovati radnju ili preduzeće,                             Korisni tekstovi:
   Sličnosti i razlike između preduzetnika i DOO
   Blokada odlucivanja u doo
   Da li je pametno osnovati firmu sa prijateljem

  • definisanje pretežne delatnosti;
  • izbor imena i provera da li već postoji drugi subjekat registrovan pod tim imenom
                                                          Korisni tekstovi: Uputstvo o izboru imena
   Sadržina poslovnog imena ugostitelja
  • informacije o fiksnim troškovima poslovanja: porezi na dohodak ili dobit, obavezni socijalni doprinosi osnivača i direktora, porezi i socijalni doprinosi za zaposlene radnike, takse za isticanje firme i slično;
  • upućivanje u PDV: što se mora po zakonu a što je dobrovoljno, kome i zašto je povoljnije da dobrovoljno uđe u PDV;
  • o fiskalnim kasama: ko mora imati fiskalnu kasu, a ko ne;
  • o zapošljavanjima: vrste radnih angažovanja putem ugovora o radu i drugih ugovora, obaveze poslodavaca;
  • raspolaganje gotovinom: po kojim osnovama se može podići gotov novac sa tekućeg računa;
  • odgovori na druga pitanja vezana za buduće poslovanje.
 2. izrada odluke/ugovora o osnivanju (primer.pdf) i overa u sudu/organu uprave;
 3. ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre sa određenim i upisanim PIB-om;
 4. akltivnosti nakon dobijanja rešenja APR-a.    Pročitaj više


  Nakon podizanja, ili dobijanja, rešenja Agencije za privredne registre o upisu osnivanja privrednog društva, odnosno preduzetnika, i u njemu upisanog PIB-a, preduzimaju se sledeće aktivnosti:

  1) Aktivnosti agencije

  - kontroliše tačnost unetih podataka i ako konstatuje grešku podnosi Zahtev za ispravku tehničke greške;
  - pravi pečat, jedan obavezno, a u dogovoru sa klijentom može i više komada;
  - pomaže prilikom otvaranja tekućeg računa u poslovnoj banci;
  - podnosi obaveštenje o početku rada radnoj inspekciji;
  - predaje klijentu pečat i originalnu dokumentaciju nastalu procesom osnivanja. Pre predaje originalne dokumentacije, Agencija nudi klijentu da mu, bez naplate naknade, upiše tekuće račune kod APR-a, ukoliko on to želi. (Po zakonu je obavezan, ali, prema informacijama sa kojima mi raspolažemo, još nije niko kažnjen za neupis istog. Međutim, poslovno je pomalo neozbiljno neimati upisan tekući račun. Jer, ako ga vaši potencijalni klijenti ne vide na sajtu APR-a, to ih može motivisati da izbegavaju poslovnu saradnju sa vama.) Ukoliko klijent ima više računa, upisuju se svi dinarski i svi devizni računi, a taksa se ne uvećava;
  - upis tekućeg računa kod APR-a, nakon plaćanja takse, Agencija podnosi prijavu za upis, podiže rešenje i dostavlja ga klijentu.


  2) Aktivnosti klijenta

  - izbor knjigovodstvene – računovodstvene agencije – ako firma neće imati zaposlenog knjigovođu treba zaključiti ugovor o vođenju poslovnih knjiga sa agencijom koja je registrovana za tu delatnost;
  - prenos osnovnog kapitala - otići u poslovnu banku u kojoj je deponovan osnivački kapital i dati nalog da se izvrši prenos depozita sa privremenog računa na novootvoreni račun privrednog društva; odlazi lično osnivač; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;
  - predaja Obrasca PDP (preduzeća) / Obrasca PPDG-1R (preduzetnici) – Akontativna poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica / Akontativna poreska prijava poreza na dohodak građana; u Poresku upravu, u roku od 15 dana od dana osnivanja, dužni ste predati PDP/PPDG-1R obrazac za tekuću godinu; najčešće radi knjigovođa;
  - podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje; u roku od 15 dana od dana osnivanja možete podneti Poreskoj upravi zahtev za paušalno oporezivanje, osim ako obavljate delatnost trgovine, ugostiteljtva, nekretnina ili menjačnice jer u tom slučaju ne možete nikako biti paušalac; takođe, ukoliko ste se prijavili u sistem PDV-a, ne možete biti paušalac; najčešće radi knjigovođa; ovu aktivnost nemaju privredna društva (preduzeća, doo);
  - prijava u sistem PDV-a - ukoliko se odlučite da se prijavite u sistem PDV-a, dužni ste da predate evidencionu prijavu, Obrazac EPPDV; obično radi knjigovođa;
  - prijava osnivača koji imaju funkcije u društvu (direktor) na PIO i zdravstvo – u Fondu PIO ili Fondu zdravstva izvršiti prijavu osnivača ako je istovremeno i direktor, ali i drugih osnivača koji imaju neku funkciju u društvu ili su zaposleni u njemu; za preduzetnika se samo vrši provera da li je uredno izvršena prijava po automatizmu APR-a; obično radi knjigovođa;
  - prijava zaposlenih na PIO i zdravstvo – u Fondu PIO ili Fondu zdravstva izvršiti prijavu radnika koji će raditi u firmi; obično radi knjigovođa;
  - prijem pisma – zaključka od Poreske uprave kojim se pozivate da dostavite dokumentaciju za formiranje dosijea poreskog obveznika; savetujemo da na poštansko sanduče, vrata i slično, istaknete naziv firme, kako bi vas poštar lakše pronašao, u suprotnom pismo se vraća Poreskoj upravi, koja ga još jednom pošalje, ako ga ni taj drugi put ne preuzmete, Poreska uprava vam može oduzeti PIB broj i time blokirati rad firme; preuzima direktor društva i prijem overava pečatom; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;
  - dostava dokumentacije za dosije po zaključku Poreske uprave - ukoliko ste primili zaključak, rok za dostavu dokumentacije je 15 dana od dana prijema. Ako ne postupite po istom, sankcija može biti i oduzimanje PIB broja; obično radi knjigovođa, a ukoliko isti nema overeno punomoćje, dokumentaciju mora da preda ovlašćeno lice privrednog društva; za kompletiranje dokumentacije po Zaključku, veoma je važno da imate Ugovor o zakupu i dokaz o vlasništvu poslovnog prostora; ovu aktivnost nemaju preduzetnici;
  - prijava GPU – prijava za utvrđivanje naknade za unapređenje i zaštitu životne sredine; obično radi knjigovođa.


Kod osnivanja, od dokumentacije, u najvećem broju slučajeva, potrebna je samo
lična karta osnivača.

Kod preduzeća, minimalni osnivački ulog je simboličnih 100 dinara, mi predlažemo uplatu bar 10.000 dinara jer taj novac ostaje firmi, ali to nije obavezno. Preduzetnici (radnje) nemaju osnivački ulog.

Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB, a zajedno sa rešenjem APR dobićete i PIB potvrdu.

Po završetku registracije, fiskalizujete kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu računovodstva - vođenja poslovnih knjiga, koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, eventualnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika...

Imamo iskustva sa "registracijama na daljinu", odnosno pružanjem usluge
registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su
prostorno udaljeni od Novog Sada, sve završimo imejlovima.


Cena usluge osnivanja i drugi izdaci
Pročitaj više >>
 

Iznajmljivanje sedišta 30 - 50 EUR/mesečno

Iznajmljivanje sedišta Usluga iznajmljivanja sedišta podrazumeva zaključivanje ugovora o zakupu kancelarijskog prostora u Novom Sadu, ulica Pavla Papa broj 14, na kojoj adresi će se registrovati sedište privrednog društva, odnosno preduzetnika.
Ova usluga može biti povezana sa uslugom prijema pošte i/ili uslužnom funkcijom direktora, ali i ne mora. Moguće je ugovoriti iznajmljivanje sedišta, a uslugu prijema pošte organizovati, i kod APR-a upisati na nekom drugom mestu. 

Uslužni prijem pošte 20 - 50 EUR/mesečno

Uslužni prijem pošte Usluga prijema pošte podrazumeva zaključivanje odgovarajućeg ugovora kojim mi preuzimamo obavezu prijema klijentovih pošiljki. Usluga podrazumeva prosleđivanje primljene pošiljke na željenu adresu i/ili njeno skeniranje i prosleđivanje imejlom na datu nam adresu.
Ova usluga može biti povezana sa uslugom iznajmljivanja sedišta, ali i ne mora. Moguće je ugovoriti ovu uslugu, i kod APR upisati ovu adresu kao adresu za prijem pošte, a zadržati sedište na nekom drugom mestu. 

Uslužna funkcija direktora 50 - 100 EUR/mesečno

Uslužna funkcija direktora Uslužna funkcije direktora podrazumeva zaključivanje odgovarajućeg ugovora kojim mi preuzimamo sve ili samo neke dužnosti i ovlašćenja direktora, na ograničeni ili neograničeni vremenski period, sa većim ili manjim ograničenjima. Podrazumeva se da firma ima direktora koji je zastupa bez ograničenja, a mi je zastupamo sa ograničenjima, koja se preciziraju ugovorom. Usluga je pogodna za klijente koji imaju menadžersku strukturu i kojima samo povremeno treba zastupanje u Srbiji, kako bi premostili geografske barijere, naročito u početnoj fazi pokretanja biznisa u Srbiji.
Ova usluga može biti povezana sa uslugom iznajmljivanja sedišta i uslugom prijema pošte, ali i ne mora. Moguće je ugovoriti ovu uslugu, i kod APR upisati nas kao direktora, a adresu za prijem pošte i sedište zadržati na nekom drugom mestu. O konkretizaciji ove usluge, ili kompleta usluga, pojedinačno se dogovara sa klijentom. 

Registracija promena 50 EUR za prvu + 10 EUR
kod privrednih društava za svaku sledeću promenu

Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajuće akte (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:  
     - promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne
       delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos, prenos ili prodaja) i        članova;
     - promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru,
       predsedniku UO, zastupniku, prokuristi; 
     - promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku;
     - promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane. 

Registracija promena 40 EUR za prvu + 5 EUR
kod preduzetnika za svaku sledeću promenu

promena pravne forme Kod postojećih preduzetnika (preduzetničkih radnji: STR, SZR, SUR i slično) upisujemo u registar APR: 
     - prijava početka obavljanja delatnosti;
     - promena ličnih podataka o preduzetniku ili poslovođi
       (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica); 
     - preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u        slučaju smrti preduzetnika;
     - promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne
       delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika
       koji obavlja taksi prevoz;
     - upis ili promena poslovođe ovlašćenog za zastupanje;
     - upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne        jedinice);
     - upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti;
     - promena perioda na koji se preduzetnik registruje;
     - upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata;
     - upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet. 

Prenos udela, prodaja firme (doo)100 EUR

prodaja firme Prenos udela, promena vlasnika, promena osnivača, prodaja firme, prodaja doo, prodaja preduzeća, sinonimi su koji označavaju menjanje vlasništva nad kapitalom privrednog društva, odnosno vlasništva nad privrednim društvom. Ova radnja se sprovodi zaključivanjem ugovora o prenosu udela. Pravne posledice po treća lica nastaju registracijom te promene kod APR. Sadržaj ove naše usluge obuhvaća upravo to: sačinjavanje ugovora o prenosu udela i registracija promene kod APR. 

Promena pravne forme -
preduzetnik u privredno društvo
200 EUR

promena pravne forme Kod promene pravne forme preduzetničke radnje u privredno društvo, najčešće je to doo, dolazi do nastanka novog pravnog lica (privrednog društva, doo) i do brisanja (gašenja, zatvaranja, prestanka) preduzetničke radnje. Naša usluga se sastoji u sačinjavanju kompletne dokumentacije za oba dela ovog posla: osnivački akt i sve ostalo za nastanak privrednog društva (doo) i brisanje preduzetničke radnje (SZR, STR, SUR i slično). 

Likvidacija, gašenje,pokretanje postupka 100 EUR
brisanje, preduzećaokončavanje postupka 100 EUR

Usluga likvidacije preduzeća, likvidacija firme, podrazumeva sledeće aktivnosti:

Likvidacija preduzeća
 1. razmatranje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije;
 2. izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije;
 3. registracija pokretanja postupka likvidacije kod APR;
 4. praćenje postupka likvidacije;
 5. izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku;
 6. registracija brisanja preduzeća kod APR.

Kao posebnu uslugu moguće je dogovoriti:

 1. izradu početnog likvidacionog bilansa, vođenje poslovnih knjiga za vreme likvidacije i izradu završnog likvidacionog bilansa;
 2. izradu poreskih prijava na početku, u toku i na kraju likvidacionog postupka.

Koristan tekst:
Poreski aspekt likvidacije

 

Od dokumentacije, za pokretanje postupka likvidacije dovoljna je lična karta i potpis osnivača. 

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje 50 EUR

zatvaranje radnje Pokrećemo i provodimo postupak registracije brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kod APR i Poreske uprave, kao i sve prateće aktivnosti, zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. 

Izvodi iz registra APR 10 EUR

promena pravne forme

Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa ažurnošću danas za danas.

 Novac Porezi nisu dobrovoljna kategorija, plaćate ih jer morate.
Mi tražimo načine da platite manje, u skladu sa propisima.

Pronaći ćemo put ili ćemo ga stvoriti.     Hannibal